Aktualności

Program Cavaliady Warszawa

4 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, ·

Przedstawiamy szcze­gó­ło­wy pro­gram Cavaliady Warszawa 2013. Na szcze­gól­ną uwa­gę zasłu­gu­ją piąt­ko­we (8 mar­ca o 18:30) poka­zy hodow­la­ne przy­go­to­wa­ne przez Polski Związek Hodowców Koni wspól­nie z Agencją Nieruchomości Rolnych: Orientalny Janów Podlaski, Grubasy z Kętrzyna, Małopolak potra­fiBitwa Warszawska.
W sobo­tę o godzi­nie 8:00 nato­miast zapra­sza­my Państwa ser­decz­nie na Finał Małej Rundy, któ­ry zosta­nie roze­gra­ny o nagro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni.

07
marca
(czwartek)

900 CSI3*-W Konkurs nr 1 – MAŁA RUNDA, 130 cm, na punk­ty i czas
Konkurs o nagro­dę Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko
1230 CSI3*-W Konkurs nr 2 – ŚREDNIA RUNDA, 140 cm, dwu­fa­zo­wy
Konkurs o nagro­dę Poznań Congress Center
1700 CSI3*-W Konkurs nr 3 – DUŻA RUNDA – PUCHAR ŚWIATA, 145 cm, szyb­ko­ści
Konkurs o nagro­dę ANDREWEX SP. Z O.O.

08
marca
(piątek)

 800 CSI3*-W Konkurs nr 4 – MAŁA RUNDA, 130 cm, dwu­fa­zo­wy
Konkurs o nagro­dę Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie
1030 CSI3*-W Konkurs nr 5 – ŚREDNIA RUNDA, 140 cm, na punk­ty i czas
Konkurs o nagro­dę PZU S.A.
1330 CSI3*-W Konkurs nr 6 – DUŻA RUNDA – PUCHAR ŚWIATA (Longines Rankings, Cavaliada Tour), 150 cm, z roz­gryw­ką
Konkurs pod patro­na­tem Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego oraz o nagro­dę MIRALEX SP. Z O.O.
1730 Blok poka­zów pod patro­na­tem Polskiego Związku Hodowców Koni
oraz Agencji Nieruchomości Rolnych
 • „ORIENTALNY JANÓW PODLASKI” - nie­co­dzien­ny pokaz koni czy­stej krwi arab­skiej
 • „GRUBASY Z KĘTRZYNA” - pre­zen­ta­cja koni zim­no­krwi­stych w sul­kach
 • „MAŁOPOLAK POTRAFI” - poka­zy koni mało­pol­skich i natu­ral­nej szko­ły jaz­dy
 • „BITWA WARSZAWSKA” - poka­zy kaska­der­skie z udzia­łem koni rasy hucul­skiej
1830 VOLKSWAGEN Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
2100 CSI3*-W Konkurs nr 7 – POTĘGA SKOKU
Konkurs pod patro­na­tem Prezesa Telewizji Polskiej S.A. oraz o nagro­dę Międzynarodowych Targów Poznańskich

09
marca
(sobota)

800 CSI3*-W Konkurs nr 8 – FINAŁ MAŁEJ RUNDY, 130/135 cm, dwu­fa­zo­wy
Konkurs o nagro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni
1100 Konkurs wstęp­ny w kate­go­rii MŁODZIEŻOWEJ – CAVALIADA TOUR 2012/13, 135 cm, dokład­no­ści
1230 CSI3*-W Konkurs nr 9 – FINAŁ ŚREDNIEJ RUNDY (Longines Rankings), 145 cm, z roz­gryw­ką
Konkurs pod patro­na­tem Prezydenta Miasta st. Warszawy oraz o nagro­dę Agencji Nieruchomości Rolnych
1600 CAVALIADA FUTURE - Konkurs pod patro­na­tem SKO oraz o nagro­dę Konik.com.pl
1730 VOLKSWAGEN Halowy Puchar Polski w Zaprzęgach Parokonnych
1845 Blok poka­zów spon­so­ro­wa­ny przez PKO BANK POLSKI
 • „CABRIOLA” - przed­sta­wie­nie Teatru Konnego Cabriola
  (PDD na anda­lu­zach oraz pokaz pra­cy z zie­mi z ele­men­ta­mi Wyższej Szkoły Jazdy)
 • „PO KOZACKU” - koza­cy kubań­scy w akcji
  (poka­zy kaska­der­skie oraz musz­tra w wyko­na­niu for­ma­cji rekon­struk­cyj­nej)
 • „ODWAGA I ZAUFANIE” - poka­zy odwa­gi i zaufa­nia
  (poka­zy wyjąt­ko­wej odwa­gi i zaufa­nia konia do jeźdź­ca w wyko­na­niu Pawła Jachymka i Wichra)
 • „HORSE CAN DANCE” - FRYZY kon­tra tan­cer­ki z gru­py tanecz­nej FNF
  (gru­pa tanecz­na FNF - fina­li­ści pro­gra­mu „Got to Dance”!)
2015 CSI3*-W Konkurs nr 10 – SPEED&MUSIC (Longines Rankings) 145 cm
Konkurs o nagro­dę WECHTA S.A.

10
marca
(niedziela)

800 CSI3*-W Konkurs nr 11 – POCIESZENIA, 130 cm, zwy­kły
Konkurs pod patro­na­tem IDEA EXPO.MTP oraz o nagro­dę TOTALIZATORA SPORTOWEGO SP. Z O.O.
1100 CAVALIADA FUTURE - Konkurs pod patro­na­tem SKO oraz o nagro­dę TORPOL
1230 FINAŁ CAVALIADA TOUR 2012/13 – kate­go­ria MŁODZIEŻOWA, 140  cm, z roz­gryw­ką
Konkurs o nagro­dę ONET.PL
1430 CSI3*-W Konkurs nr 12 GRAND PRIX WARSZAWY
FINAŁ LEC PUCHARU ŚWIATA, FINAŁ CAVALIADA TOUR 2012/13 (Longines Rankings),
Memoriał  gen. Michała Gutowskiego, 155 cm, z roz­gryw­ką
Konkurs pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz o nagro­dę Prezesa PKO BANKU POLSKIEGO

Print Friendly, PDF & Email