Aktualności

PZHK zaprasza na Torwar

4 marca 2013 · Kategoria: Cavaliada Warszawa, ·

W dniach 8-10 mar­ca zno­wu pod dachem Torwaru zawi­ta­ją konie. Cavaliada w Warszawie, już po raz kolej­ny dostar­czy śro­do­wi­sku jeź­dziec­kie­mu i hodow­la­ne­mu, wie­lu ducho­wych prze­żyć a przede wszyst­kim emo­cji spor­to­wych. Miłośnicy koni, zarów­no tych małych, jak i dużych, będą mie­li nie­po­wta­rzal­ną oka­zję obej­rzeć nie tyl­ko rywa­li­zu­ją­cych ze sobą naj­lep­szych euro­pej­skich jeźdź­ców sko­ko­wych ale tak­że sze­reg poka­zów z udzia­łem naszych rodzi­mych koni.
Polski Związek Hodowców Koni wspól­nie z Agencją Nieruchomości Rolnych i jej jed­nost­ka­mi przy­go­to­wał wie­le atrak­cji, któ­re wypeł­nią Państwu wol­ny czas pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi kon­kur­sa­mi. Prawdziwą ucztą ducho­wą powin­ny być poka­zy z udzia­łem naj­pięk­niej­szej rasy, jaką są konie arab­skie hodo­wa­ne w naszych stad­ni­nach pań­stwo­wych. Nie mniej­szych prze­żyć dostar­czą tak­że hucu­ły, konie mało­pol­skie czy pol­skie konie zim­no­krwi­ste, któ­re wpraw­dzie uro­dą nie dorów­nu­ją ara­bom ale posia­da­ją wie­le innych zalet i nie­po­wta­rzal­ny wygląd zwa­ny maje­sta­tycz­nym wdzię­kiem, któ­rym zachwy­ca­ją się ich miło­śni­cy.

Polski Związek Hodowców Koni jest współ­or­ga­ni­za­to­rem tej nie­po­wta­rzal­nej impre­zy, któ­rą w dniach 8-10 mar­ca będzie­cie Państwo oglą­dać na war­szaw­skim Torwarze. Serdecznie zapra­sza­my na to nie­zwy­kłe show, jak rów­nież do sto­iska Polskiego Związku Hodowców Koni, gdzie spo­tka­ją Państwo naszych doświad­czo­nych pra­cow­ni­ków, któ­rzy sto­sow­nie do potrzeb uzu­peł­nią Państwa wie­dzę doty­czą­cą reguł i zasad obo­wią­zu­ją­cych w hodow­li koni.

Gorąco zapra­sza­my i ocze­ku­je­my Państwa na tere­nie Torwaru pod­czas tych nie­co­dzien­nych dni.

Print Friendly, PDF & Email