Aktualności

Sukcesy polskich powożących i polskich koni

23 kwietnia 2013 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa: ,

Z przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my, że w mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach zaprzę­go­wych CAI w Kladrubach (Czechy, 18 – 21 kwiet­nia 2013 r.) wzię­ła udział sil­na repre­zen­ta­cja Polski.

W kate­go­rii par wystar­to­wa­ło 7 pol­skich zawod­ni­ków z 8 zaprzę­ga­mi. Adrian Kostrzewa z lipi­ca­na­mi Pluto-237 Prado i Favory Kloe zajął w osta­tecz­nej kla­sy­fi­ka­cji wyso­kie III miej­sce, a debiu­tu­ją­cy w tej kla­sie Bartłomiej Kwiatek ze ślą­skim 8‑letnim og. Bergen (Turkus śl – Berenika śl po Mundial śl) i 7‑letnim wał. Zaner (Hutor śl – Zafira śl po Jogurt śl) ukoń­czył na VIII miej­scu. Jacek Kozłowski z kla­cza­mi Centuria sp (Efez sp – Cenzura sp po West han.) i Bajka (Lascadell hol. – Barbara wlkp po Dżamir xx) wygrał sobot­nią pró­bę mara­to­no­wą, jed­nak osta­tecz­nie ukoń­czył zawo­dy na 17 pozy­cji. Dalsze miej­sca zaję­li Adrian Kostrzewa (Favory Resika i Neapolitano III Melania 8), Szymon Jonh (Regolio, Ekspert, Baltek), Waldemar Kaczmarek (CytronicCybinka), Marek Baryłko (LotosBlues) oraz Rafał Wojtacha (ErosRespekt).

Należy pod­kre­ślić, że wszy­scy pol­scy zawod­ni­cy, poza Adrianem Kostrzewą, wystar­to­wa­li koń­mi pol­skiej hodow­li, a dodat­ko­wo wśród 73 zaprzę­gów (8 czwó­rek, 36 par, 24 sin­gle i 5 par pony) zna­la­zły się rów­nież inne pol­skie akcen­ty. W sin­glach wystar­to­wa­ły: zna­ny miło­śni­kom rasy ślą­skiej 11-letni og. Regiment (Nomen śl – Regentka śl po Hades xx), powo­żo­ny przez Monikę Koier Andersen – Polkę repre­zen­tu­ją­cą bar­wy Danii (12 m‑ce), 12-letni wał. Magnat sp (Czestomir sp – Mika sp po Lagan m) powo­żo­ny przez cze­skie­go zawod­ni­ka Jana Minarcika oraz trzy zna­ne z wcze­śniej­szych star­tów z pol­ski­mi zawod­ni­ka­mi konie, tym razem w bar­wach Chile: pol­skiej hodow­li 12-letnia kl. Laszka (Rdest śl – Liszka sp po Loredo wlkp) oraz 13-letni wał. Bakir (Pastisz m – Bryza sp po Bars śl) i nie­miec­kiej hodow­li Sander (Sonnenstrahl – Haluta sp po Lansjer śl), z czwór­ki Piotra Mazurka. W parach repre­zen­tant Niemiec Sandro Koalick powo­ził siwą parą wał. Ivo 41 i kl. Charisma po ślą­skim og. Indygo (Sajudis – Intarsja po Orkisz xx), któ­ry w 1997 r. prze­ka­za­ny został sta­du w Moritzburgu w zamian za og. Eliot sch.warm. W kate­go­rii zaprzę­gów czte­ro­kon­nych II miej­sce zajął Francuz Jerome Cheze, któ­ry powo­ził m.in. 11-letnimi pol­ski­mi wała­cha­mi Nicco sp (Nabucco xx – Nietaka sp po Nowel m) i Hokej sp (Bakarat m – Hata śl po Hadrian śl), a Stefan Amort z Austrii wystar­to­wał z pol­skim 18-letnim wała­chem Farys sp (North xx – Famfara sp po Izotop m).

Polscy zaprzę­gow­cy mie­li nie lada wspar­cie – wśród publicz­no­ści zna­la­zło się pięć­dzie­się­ciu pol­skich hodow­ców, któ­rzy dzię­ki pomo­cy Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni mogli czyn­nie kibi­co­wać naszym repre­zen­tan­tom.

Foto-Galeria:

Fot. Paulina Peckiel
Więcej zdjęć moż­na obej­rzeć na stro­nie www.peckiel.pl.

Hodowca i Jeździec