Aktualności

KWZH 2013 – program

23 kwietnia 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa: ,,,,,,,

Serdecznie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, któ­ra odbę­dzie się w dniach 10 – 12 maja na tere­nie MTP w Poznaniu. W tym roku konie ośmiu pol­skich ras będzie moż­na zoba­czyć w pią­tek i sobo­tę zarów­no pod­czas oce­ny pokro­ju, jak i oce­ny użyt­ko­wo­ści. Konie rasy mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej, pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi i kuce pod­le­gać będą oce­nie sko­ków luzem, nato­miast konie rasy ślą­skiej, pol­ski koń zim­no­krwi­sty i konik pol­ski pod­da­ne zosta­ną pró­bie zaprzę­go­wej. Hucuły jako jedy­na rasa będą musia­ły poko­nać tzw. ścież­kę hucul­ską.

Na sobo­tę i nie­dzie­lę przy­go­to­wa­li­śmy dla Państwa m.in.: poka­zo­we tre­nin­gi sko­ków przez prze­szko­dy i ujeż­dże­nia komen­to­wa­ne przez cenio­nych spe­cja­li­stów, pokaz pró­by użyt­ko­wej koni rasy hucul­skiej – tzw. ścież­ka hucul­ska, emo­cjo­nu­ją­ce kon­kur­sy powo­że­nia oraz akro­ba­tycz­ny występ nie­ustra­szo­nej mło­dzie­ży z Sierakowa na koni­kach pol­skich. Będzie moż­na się rów­nież zmie­rzyć z jed­nym z naj­sil­niej­szych koni w kra­ju prze­cią­ga­jąc linę z ogie­rem rasy zim­no­krwi­stej, poznać cha­rak­te­ry­sty­kę ras pod­czas pre­zen­ta­cji pol­skich ras koni, zapo­znać się z taj­ni­ka­mi natu­ral­nych metod komu­ni­ka­cji z koń­mi, a tak­że zoba­czyć na wła­sne oczy jak daw­niej wyglą­da­ło kon­ne polo­wa­nie z wyko­rzy­sta­niem pta­ków dra­pież­nych!

Ring – pawilon 3a.

Piątek (10 maja):

 • 800 – 920 – oce­na pły­to­wa i użyt­ko­wa koni rasy mało­pol­skiej (sko­ki luzem)
 • 920 – 1030 – oce­na pły­to­wa i użyt­ko­wa koni rasy wiel­ko­pol­skiej (sko­ki luzem)
 • 1030 – 1140 – oce­na pły­to­wa i użyt­ko­wa koni rasy pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (sko­ki luzem)
 • 1140 – 1240 – oce­na pły­to­wa i użyt­ko­wa koni rasy kuc (sko­ki luzem)
 • 1240 – 1340prze­rwa
 • 1340 – 1410 – oce­na pły­to­wa koni rasy hucul­skiej
 • 1410 – 1440prze­rwa
 • 1440 – 1505 – oce­na użyt­ko­wa koni rasy hucul­skiej (ścież­ka hucul­ska)
 • 1505 – 1525prze­rwa
 • 1525 – 1550 – oce­na pły­to­wa koni rasy ślą­skiej
 • 1550 – 1615 – oce­na pły­to­wa koni rasy konik pol­ski
 • 1615 – 1650 – oce­na pły­to­wa koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty
 • 1650 – 1725 – oce­na pły­to­wa koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty w typie sztum­skim i sokól­skim
 • 1830 – ring otwar­ty dla wystaw­ców koni

Sobota (11 maja):

 • 800 – 820 – oce­na użyt­ko­wa koni rasy ślą­skiej (kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia)
 • 830 – 855 – oce­na użyt­ko­wa koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty (kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia)
 • 905 – 925 – oce­na użyt­ko­wa koni rasy konik pol­ski (kon­kurs zręcz­no­ści powo­że­nia)
 • 925 – 955prze­rwa
 • 955 – 1030 – pokaz – ścież­ka hucul­ska
 • 1030 – 1050prze­rwa
 • 1050 – 1110 – pokaz – tre­ning ujeż­dże­nio­wy
 • 1110 – 1120prze­rwa
 • 1120 – 1140 – pokaz – tre­ning sko­ko­wy
 • 1140 – 1210 – pokaz – pre­zen­ta­cja ras
 • 1210 – 1230 – pokaz – prze­cią­ga­nie liny – ogie­ry zim­no­krwi­ste
 • 1230 – 1245prze­rwa
 • 1245 – 1345 – pokaz – zaprzę­gi
 • 1345 – 1400prze­rwa
 • 1400 – 1500 – pokaz hucu­łów i sokol­nic­twa
 • 1600 – 1720 – nagra­dza­nie wystaw­ców owiec/kóz/drobiu/futerkowych (ring zaję­ty)
 • 1720 – 1750 – nagra­dza­nie wystaw­ców czem­pio­nów koni
 • 1830 – ring otwar­ty dla wystaw­ców koni

Niedziela (12 maja):

 • 1000 – 1115 – nagra­dza­nie wystaw­ców wice-czempionów, zło­tych i srebr­nych meda­li (konie)
 • 1115 – 1145 – nagra­dza­nie wystaw­ców owiec/kóz
 • 1145 – 1215 – pokaz – koni­ki pol­skie z Sierakowa
 • 1215 – 1245 – pokaz – pre­zen­ta­cja ras
 • 1245 – 1305 – pokaz – prze­cią­ga­nie liny – ogie­ry zim­no­krwi­ste
 • 1305 – 1320prze­rwa
 • 1320 – 1420 – pokaz – zaprzę­gi
 • 1420 – 1435prze­rwa
 • 1435 – 1500 – pokaz hucu­łów

Regulamin oceny koni oraz nagradzania właścicieli na XXVI Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych

eta

IMG_7178

harris

Hodowca i Jeździec