Aktualności

Zmiany w Programie Hodowli dla koni rasy pkz

23 kwietnia 2013 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Polski Związek Hodowców Koni uprzej­mie infor­mu­je, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło zmia­nę w Programie Hodowli dla koni rasy pol­ski koń zim­no­krwi­sty. Zmiana doty­czy prze­pro­wa­dza­nia wstęp­nych prób dziel­no­ści dla mło­dych ogie­rów. Począwszy od 1 lip­ca 2013 roku pró­by będą prze­pro­wa­dza­ne bez pod­kła­dek opo­ro­wych.

Nowa treść załącznika nr 2 brzmi następująco:

Ogiery w wie­ku 2,5 – 3,5 lat, przed wpi­sa­niem do księ­gi, pod­da­wać obo­wiąz­ko­wo polo­wej pró­bie zaprzę­go­wej według nastę­pu­ją­ce­go pro­gra­mu:

Próbę prze­pro­wa­dza się w wozie kon­nym na ogu­mio­nych kołach o masie 500 – 600 kg. Do pró­by nale­ży wybrać odci­nek polnej, piasz­czy­stej dro­gi o nie­ubi­tej nawierzch­ni lub plac o luź­nej struk­tu­rze pod­ło­ża.
Ogiera zaprzę­ga­ją do wozu nie mniej niż 2 oso­by. Bat dozwo­lo­ny jest tyl­ko do kon­tro­lo­wa­nia konia, bru­tal­ne uży­cie bata powo­du­je dys­kwa­li­fi­ka­cję.
W pró­bie tej nie nale­ży wyma­gać od konia szczy­to­wych wysił­ków, a wynik jej trze­ba oce­nić na pod­sta­wie chę­ci konia do ucią­gu i jego zacho­wa­nia w cza­sie pró­by.

Schemat pró­by:

 1. zaprzę­gnię­cie konia do wozu
 2. rusze­nie stę­pem na dystans min 20 m
 3. zatrzy­ma­nie konia na 20 s
 4. rusze­nie stę­pem na dystans min 20 m
 5. zatrzy­ma­nie konia na 20 s
 6. rusze­nie stę­pem na dystans nie mniej­szy niż 10 m, pod­je­cha­nie do Komisji i zakoń­cze­nie pró­by.

Punktuje się za spo­sób cią­gnię­cia, rusza­nie z miej­sca oraz zacho­wa­nie konia pod­czas zatrzy­ma­nia.
Punkty przy­zna­je się według poniż­szej ska­li.

RUSZANIE Z WOZEM I SPOSÓB CIĄGNIĘCIA:

 • 5 pkt – koń cią­gnie chęt­nie, trzy razy rusza bez szar­pa­nia, spo­koj­nie wkła­da­jąc się w uprząż
 • 4 pkt – koń cią­gnie chęt­nie, ale z pew­nym wysił­kiem lub cią­gnie ner­wo­wo, ale rusza bez szar­pa­nia
 • 3 pkt – koń cią­gnie chęt­nie, ale rusza z pew­nym szar­pa­niem
 • 2 pkt – koń cią­gnie z szar­pa­niem, z dużym wysił­kiem, z kil­ko­ma pró­ba­mi rusza­nia, przy rusza­niu krę­ci się i jest nie­spo­koj­ny
 • 1 pkt – koń kil­ka razy przy­kła­da się do cią­gnię­cia z szar­pa­niem, z cecha­mi ner­wo­we­go zacho­wa­nia się i z tru­dem poko­nu­je opór wozu

ZATRZYMANIE I POZYCJA NA STÓJ:

 • 5 pkt – koń zatrzy­mał się płyn­nie i stoi spo­koj­nie przez 20 s pod­czas każ­de­go zatrzy­ma­nia
 • 4 pkt – koń zatrzy­mał się płyn­nie, ale sto­jąc wyka­zu­je pew­ną ner­wo­wość, pod­czas zatrzy­mań nie wystał do koń­ca 20s, stał ok. 15 s
 • 3 pkt – koń zatrzy­mał się mało płyn­nie i sto­jąc jest nie­spo­koj­ny, ner­wo­wy, krę­ci się, stoi pod­czas każ­de­go zatrzy­ma­nia nie dłu­żej niż 10s
 • 2 pkt – koń zatrzy­mał się z tru­dem, po kil­ku (2 – 3) pró­bach zatrzy­ma­nia go przez Powożącego, po zatrzy­ma­niu krę­ci się i po kil­ku sekun­dach rusza
 • 1 pkt – koń zatrzy­mał się po wie­lu pró­bach zatrzy­ma­nia go przez Powożącego, nie potra­fi stać w miej­scu, rusza po zatrzy­ma­niu

Koń może zostać zdys­kwa­li­fi­ko­wa­ny, gdy pod­czas tej czę­ści pró­by szar­pie, skrę­ca na boki, ska­cze, nie chce przy­ło­żyć się do cią­gnię­cia wozu, cały czas zacho­wu­je się ner­wo­wo, stwa­rza­jąc zagro­że­nie dla powo­żą­ce­go, komi­sji lub osób postron­nych.

Ocena końcowa:

 • 10 pkt. – oce­na wybit­na
 • 9 – 8 pkt. – oce­na bar­dzo dobra
 • 7 – 6 pkt. – oce­na dobra
 • 5 – 4 pkt. – oce­na dosta­tecz­na
 • 3 i mniej – pró­ba nie zali­czo­na

Uzasadnienie:

Zmiana doty­czy usu­nię­cia z pró­by pod­kła­dek opo­ro­wych pod­kła­da­nych pod koła wozu. Podkładki te czę­sto powo­du­ją ner­wo­wość u koni oraz nie­chęć cią­gnię­cia. Ponieważ pró­ba doty­czy koni mło­dych nale­ży jedy­nie spraw­dzić ich cha­rak­ter oraz chęć współ­pra­cy z czło­wie­kiem bez powo­do­wa­nia dodat­ko­wych obcią­żeń fizycz­nych i psy­chicz­nych.

Hodowca i Jeździec