Wakacje z Hucułem

Propozycje – „Wakacje z Hucułem”
Regionalny Czempionat Koni Rasy Huculskiej

połączony z „VII Krajową Wystawą Czerwonego Bydła Polskiego”

Partnerem przedsięwzięcia jest województwo małopolskie
małopolskaSzczyrzyc, 15-16 czerwca 2013 r.

Organizatorzy:

 • Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego
 • Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie
 • Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Współorganizatorzy:

 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Wójt Gminy Jodłownik – Pan Paweł Stawarz

Patronat Honorowy:

 • Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Pan Stanisław Kalemba
 • Marszałek Województwa Małopolskiego – Pan Marek Sowa
 • Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Wojciech Kozak
 • Starosta Powiatu Limanowskiego – Pan Jan Puchała

Data i miejsce

 • Błonia Szczyrzyckie, 15-16 czerwca 2013 r.

Program czempionatu

15 czerwiec 2013 r. /sobota/

 • godz. 9:00 – Przywóz koni
 • godz. 10:00 – Przywitanie gości
 • godz. 10:30 – Ocena bydła
 • godz. 15:00 – Ocena koni
 • godz. 18:30 – Biesiada przy muzyce

16 czerwiec 2013 r. /niedziela/

 • godz. 10:00 – Msza Święta
 • godz. 11:30 – Uroczyste otwarcie, wręczenie nagród
 • godz. 13:00 – Konkurs wiedzy rolniczej
 • godz. 13:30 – Pokaz ścieżki huculskiej
 • godz. 14:30 – Pokaz nagrodzonych zwierząt
 • od godz. 14:30 do 16:00 – Konkurs plastyczny dla dzieci
 • godz. 16:00 – Konkurs młodego hodowcy
 • godz. 16:30 – Amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami parokonnymi
 • godz. 18:00 – Losowanie loterii

Atrakcje:

 • przejażdżki wierzchem i bryczką,
 • prezentacje powozów,
 • prezentacja klaczy rasy huculskiej wraz ze źrebięciem

Sędziowie:

 • Andrzej Goraus
 • Iwona Wrona
 • Teresa Pracuch

Prowadzenie pokazu

 • Paweł Pasiut

Sekretariat:

 • Magdalena Błaż

Oprawa dźwiękowa pokazu oraz komentowanie pokazu

 • Władysław Mróz

Zgłoszenia do Czempionatu prosimy składać według załączonego formularza
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 maja 2013 r. na adres:

Małopolski Związek Hodowców Koni
ul. Konrada Wallenroda 59/104
30-867 Kraków
mail: rospond_ozhk@wp.pl

Maksymalna ilość koni 40 szt., decyduje kolejność zgłoszeń.

 1. Warunki weterynaryjne:
  • Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK oraz posiadać aktualne szczepienia przeciwko grypie, wpisane do paszportu.
  • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji, potwierdzonej stosownym zaświadczeniem lekarza weterynarii.
  • Stosowne świadectwa i paszporty należy złożyć przed pokazem w biurze wystawy.
 2. Zakwaterowanie w Szczyrzycu w Pensjonacie 50 zł za dobę od osoby – zgłoszenia do biura Związku do dnia 25 maja 2013r.
 3. Zasady organizacyjne i system sędziowania
  • We wszystkich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącznie konie rasy huculskiej, urodzone w Polsce, zarejestrowane w Polskim Związku Hodowców Koni.
  • Prezenterzy powinni być schludnie ubrani, nie wolno im nosić na sobie w trakcie prezentacji koni, ubrań posiadających jakiekolwiek ogłoszenia lub informacje, które mogłyby wskazywać pochodzenie prezentowanego konia lub wskazywać jego właściciela.
  • Prezenterzy winni mieć ukończone 15 lat. W przypadku prezenterów nieletnich wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów zezwalająca na uczestnictwo i prezentację koni w pokazie, którą należy złożyć w sekretariacie pokazu przed jego rozpoczęciem.
  • Wszystkie konie roczne muszą być prezentowane w kantarach skórzanych lub parcianych
  • Wszystkie konie dwuletnie i starsze muszą być prezentowane w ogłowiach z wędzidłem.
  • Komisja ma prawo odmówić oceny konia, który jest: kulawy, zraniony, niebezpieczny lub nieprzygotowany do pokazu
  • Nadużywanie bata oraz innych przedmiotów służących do nadmiernego pobudzania koni jest zabronione podczas trwania pokazu

Stanowiska

 • Konie zostaną ulokowane w boksach (maksymalna ilość koni 40 szt.).
 • Siano i owies należy przywieźć

Warunki weterynaryjne

 • Wszystkie konie biorące udział w pokazie muszą posiadać paszport PZHK oraz muszą posiadać potwierdzenie aktualnych szczepień przeciwko grypie wpisane do paszportu.
 • Środki służące do transportu winny być poddane dezynfekcji.
 • Zaświadczenie wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, że zwierzęta (konie) pochodzą z miejsca wolnego od chorób zakaźnych. Zaświadczenie powinno być wydane na 10 dni przed wystawą.

Regulamin „Wakacje z Hucułem”

Zasady oceny i pokazu koni

 1. Oceny koni dokonuje Komisja Sędziowska:
  • We wszystkich klasach konie pokazywane są w ręku – w stępie i kłusie oraz w pozycji „stój”
  • Rywalizacja odbywa się w następujących klasach:
   • klacze od trzech do pięciu lat – I klasa
   • klacze sześcioletnie i starsze – II klasa
 2. Konie w klasach I-II pokazywane będą w ręku w pozycji stój, w stępie i kłusie na ringu pokazowym według poniższego schematu:
  • Schemat pokazu w ringu Każdy koń sędziowany jest indywidualnie przez trzech niezależnych sędziów, którzy nie mogą porozumiewać się podczas sędziowania.
  • System punktacji (z dokładnością do 0,5 pkt):
   • typ – maksymalnie 10 pkt.
   • pokrój – maksymalnie 10 pkt..
   • stęp – maksymalnie 10 pkt.
   • kłus – maksymalnie 10 pkt.
   • ogólne wrażenie, przygotowanie, prezentacja – maksymalnie 10 pkt.

   Razem – maksymalnie 50 punktów.

  Skala ocen:
  10 pkt. – doskonała5 pkt. – mierna
  9 pkt. – bardzo dobra4 pkt. – niedostateczna
  8 pkt. – dobra3 pkt. – prawie zła
  7 pkt. – zadowalająca2 pkt. – zła
  6 pkt. – dostateczna1 pkt. – bardzo zła
 3. Katalog sporządzony jest w oparciu o dokumenty hodowlane koni przekazane przez Okręgowe Związki Hodowców Koni oraz indywidualnych wystawców. Katalog zawiera następujące dane o koniu:
  1. numer katalogowy,
  2. nazwę konia,
  3. płeć,
  4. dokładną datę urodzenia,
  5. maść,
  6. rodowód konia,
  7. hodowcę,
  8. właściciela – wystawcę.

  Ilość punktów przyznawanych przez poszczególnych sędziów będzie równocześnie ogłaszana na tabliczkach. Oceną ostateczną dla każdego konia będzie średnia punktów przyznanych przez co najmniej trzech sędziów.
  W przypadku jednakowej ilości punktów o pierwszym miejscu zadecyduje najwyższa ilość punktów przyznanych za typ. Jeżeli ocena za typ będzie również pokrywała się u wszystkich sędziów, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje wyższa ocena za ruch. W przypadku identycznej punktacji także za ruch, o przyznaniu pierwszego miejsca zadecyduje sędzia rozjemczy.
  Ocena jest ważna jeśli została dokonana w pełnym składzie Komisji. Orzeczenie Komisji jest ostateczne. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i podaje do publicznej wiadomości wyniki oceny.

 4. Wybór Czempiona
  Jeżeli liczba przedstawionych do oceny koni w poszczególnych klasach wynosi co najmniej 10 szt. klaczy Komisja Sędziowska może wyłonić Czempiona i Wiceczempiona wystawy:

  1. Klacze od trzech do pięciu letnie, które zajęły miejsca od 1 – 4 w klasie I – kwalifikują się do czempionatu klaczy młodych.
  2. Klacze sześcioletnie i starsze, które zajęły miejsca od 1 – 4 w klasie II – kwalifikują się do czempionatu klaczy starszych.

  Czempion klaczy młodych – zostanie wybrany przez Komisję Sędziowską drogą pisemnego głosowania spośród klaczy, które zajęły pierwsze lub drugie miejsce w klasie I. Wiceczempiona klaczy młodych Komisja wybiera spośród pozostałych klaczy zakwalifikowanych do czempionatu, znajdujących się na placu. Według identycznych zasad następuje wybór Czempionki i Wiceczempionki klaczy starszych.

Przewidywane nagrody finansowe dla koni rasy huculskiej

 • 600 zł – za tytuł Czempiona: (klaczy młodych i klaczy starszych);
 • 300 zł – za tytuł Wiceczempiona (klaczy młodych i klaczy starszych);
 • 100 zł – za udział

Zdrowie

Konie, które okażą się być kulawe będą oceniane lub wycofane w zależności od woli i decyzji sędziów. Sędziowie wyłączą konia, którego kulawizna wskazywała będzie na ból.

Okrucieństwo

Nadużywanie bata, nadmierne podniecanie koni hałasem i straszenie ich lub zadawanie bólu jakimkolwiek sposobem jest zabronione na całym terenie pokazu i stajen w każdym czasie.

Organizator pokrywa częściowo koszty dojazdu. Nie odpowiada za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania wystawy oraz nie ubezpiecza koni. Zaleca się do zawarcia polisy ubezpieczeniowej koni i NNW na czas trwania wystawy.

Kodeks postępowania z koniem

 1. Na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach, dobro konia musi stać ponad wszelkimi innymi wymaganiami. Dotyczy to stałej opieki, metod treningu, starannego obrządku, kucia i transportu.
 2. Konie i jeźdźcy muszą być wytrenowani, kompetentni i zdrowi zanim wezmą udział w zawodach. Odnosi się to także do podawania leków i środków medycznych, zabiegów chirurgicznych zagrażających dobru konia lub ciąży klaczy oraz do przypadków nadużywania pomocy.
 3. Zawody nie mogą zagrażać dobru konia. Wymaga to zwrócenia szczególnej uwagi na teren zawodów, powierzchnię podłoża, pogodę, warunki stajenne, kondycję koni i ich bezpieczeństwo, także podczas podróży powrotnej z zawodów.
 4. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom staranną opiekę po zakończeniu zawodów, a także humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej. Dotyczy to właściwej opieki weterynaryjnej, obrażeń odniesionych na zawodach, spokojnej starości, ewentualnie eutanazji.
 5. PZJ zachęca wszystkie osoby działające w sporcie jeździeckim do stałego podnoszenia swojej wiedzy oraz umiejętności dotyczących wszelkich aspektów współpracy z koniem.
Scroll to Top