Aktualności

Zmiany w eliminacjach MPMK w II Regionie PZJ

23 maja 2013 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że 2 kon­kur­sy kwa­li­fi­ka­cyj­ne do MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy dla mło­dych koni 4‑letnich zapla­no­wa­ne do prze­pro­wa­dze­nia w cza­sie Zawodów Ogólnopolskich w Skokach w KJ Nad Wigrami w Mikołajewie, zosta­ną roze­gra­ne w tym samym miej­scu i ter­mi­nie, ale w ramach Zawodów Regionalnych w Skokach.
Pozostałe kon­kur­sy w II Regionie PZJ dla koni 4‑letnich odbę­dą się zgod­nie z pla­nem: ZO‑B Gajewniki (3. i 4. kon­kurs), ZO‑B Warka (5 – 8 kon­kurs).

Hodowca i Jeździec