Aktualności

Harfa jednak pierwsza!

21 maja 2013 · Kategoria: Sportowe rajdy konne, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

W nawią­za­niu do infor­ma­cji sprzed pra­wie dwóch tygo­dni infor­mu­je­my, że

cytatstar­tu­ją­ca na Międzynarodowych Zawodach w Sportowych Rajdach Konnych w Babolnej na Węgrzech (3 – 5.05.2013) Magdalena Jabłońska na mało­pol­skiej Harfie koń­czą­ca zawo­dy na dru­gim miej­scu, z prze­cięt­ną pręd­ko­ścią 19,150 km/h, jed­nak zwy­cię­ży­ła. Para austriac­ka Kiesl Theresia / Romantic Larzac, któ­ra wygra­ła kon­kurs zosta­ła zdys­kwa­li­fi­ko­wa­na przez Międzynarodową Federację Jeździecką.

Żródło: www.ozhk.rzeszow.pl

Hodowca i Jeździec