Aktualności

Konie w typie sztumskim i sokólskim

5 czerwca 2013 · Kategoria: Programy ochrony, ·

W związ­ku z licz­ny­mi tele­fo­na­mi, Instytut Zootechniki PIB infor­mu­je, że każ­dy hodow­ca koni w typie sztum­skim lub sokól­skim, może kryć swo­je kla­cze każ­dym ogie­rem, któ­ry znaj­du­je się na liście ogie­rów prze­zna­czo­nych do kry­cia kla­czy w odpo­wied­nim typie.

Hodowca i Jeździec