Aktualności

Podwójne podium dla Bartłomieja Kwiatka!

26 czerwca 2013 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

W dniach 20 – 23 czerw­ca 2013, odby­ły się mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy w powo­że­niu zaprzę­ga­mi, CAI Altenfelden, w Austrii. Podziwiać mogli­śmy tam Bartka Kwiatka z dwo­ma ślą­ski­mi koń­mi – LokanemNigerem.

W pierw­szy dzień odbył się kon­kurs ujeż­dże­nia i Lokan jak na zwy­cięz­cę tej kon­ku­ren­cji na Mistrzostwach Świata przy­sta­ło, poka­zał na co go stać, obej­mu­jąc pro­wa­dze­nie z wyni­kiem 40,13 pkt. Niger rów­nież poka­zał się ze swo­jej dobrej stro­ny i bio­rąc przy­kład z bar­dziej doświad­czo­ne­go kole­gi ze staj­ni upla­so­wał się tuż za nim na dru­gim miej­scu z wyni­kiem 46,72 pkt. Warto pod­kre­ślić fakt, że pierw­szy raz w histo­rii powo­że­nia, dwa konie pro­wa­dzo­ne przez tego same­go zawod­ni­ka obej­mu­ją dwa czo­ło­we miej­sca pod­czas zawo­dów mię­dzy­na­ro­do­wych.

W sobo­tę odby­ła się pró­ba tere­no­wa – mara­ton. 30‐stopniowy upał, brak wia­tru i wizja ośmiu prze­szkód nie doda­wa­ła otu­chy. Nasze ślą­za­ki jed­nak dały z sie­bie wszyst­ko, poka­zu­jąc kon­ku­ren­cji, że nie tyl­ko konie szla­chet­ne w takich warun­kach mają szan­sę być w czo­łów­ce pod­czas tej pró­by. I tak w mara­to­nie Niger zajął czwar­te miej­sce, a Lokan szó­ste na 30‐tu star­tu­ją­cych. Po dwóch dniach Lokan pozo­stał na pro­wa­dze­niu z prze­wa­gą 3,08 pkt do dru­gie­go zawod­ni­ka, a Niger spadł na czwar­te, zaraz za obec­ne­go meda­li­stę Mistrzostw Świata Michaela Barbeya.

Niedziela – dzień w któ­rym wszyst­ko może się zda­rzyć. Zręczność usta­wiał Pan Marek Zaleski, któ­ry zna­ny jest z wyso­kie­go sta­wia­nia poprzecz­ki. I tak jako pierw­szy par­kur poko­nał Niger, nie zali­cza­jąc zrzut­ki, prze­kra­cza­jąc jedy­nie nor­mę cza­su o 3,26 pk, osta­tecz­nie zaj­mu­jąc wyso­kie, trze­cie miej­sce. Lokan par­kur poko­ny­wał jako ostat­ni. Bartek jechał dość pew­nie, sta­ra­jąc zmie­ścić się w nor­mie. Niestety zali­czył dwie zrzut­ki, co w rezul­ta­cie dało mu i Lokanowi dru­gie miej­sce. Na miej­scu pierw­szym upla­so­wał się Szwajcar Michael Barbey – brą­zo­wy meda­li­sta Mistrzostw Świata z Portugalii.

Wiadomo, że każ­dy ma ocho­tę na pierw­sze miej­sce, nato­miast pierw­szy raz w histo­rii Światowych Zaprzęgów, jeden zawod­nik zdo­by­wa na zawo­dach mię­dzy­na­ro­do­wych podwój­ne podium!!! Bartłomiej Kwiatek po raz kolej­ny poka­zu­je kla­sę, a nasze ślą­skie konie ducha wal­ki i wyso­ki poziom przy­go­to­wa­nia.

1 Dressage Day 1 (6) MARATHON (56) KWITAK Bartlomije
Hodowca i Jeździec