Aktualności

V Mazowiecki Weekend z Hucułem

25 czerwca 2013 · Kategoria: Imprezy hodowlane, Zawody, · Rasa:

Wystawa koni huculskich
Ścieżka Huculska
oraz
Eliminacje do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej

Organizatorzy:

 • Stadnina Huculski Raj
 • Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
 • Gospodarstwo Pana Andrzeja Doleckiego

Miejsce i termin Imprezy:

 • Chmielewo k/Pułtuska
 • 20-21 lipiec 2013 r.

Podłoże:

 • Trawiasto-piaszczyste

Wiek koni:

 • Próba dziel­no­ści – ukoń­czo­ne 36 m-cy
 • Eliminacje i kon­kurs sko­ków – konie 4 let­nie (ukoń­czo­ne 48 m-cy) i star­sze

Wiek zawodników:

 • Ukończone 10 lat – eli­mi­na­cje
 • Ukończone 14 lat – kon­kurs sko­ków

Skład komisji sędziowskiej:

 • Sędzia głów­ny: Marek Gibała
 • Ocena pły­to­wa: Marek Gibała, Paulina Peckiel, Katarzyna Roman
 • Gospodarz ścież­ki: Marek Gibała
 • Sędzia kon­kur­su sko­ków: Marek Gibała, Barbara Galuba

Program zawodów:

Sobota 20 lip­ca
 • do godz. 9:00 – zwóz­ka koni
 • 10:00 – odpra­wa tech­nicz­na
 • 11:00 – oce­na pły­to­wa (konie do pró­by dziel­no­ści i eli­mi­na­cji)
 • 16:00 – ścież­ka hucul­ska (zasad­ni­cza pró­ba dziel­no­ści)
 • 20:00 – wrę­cze­nie nagród za udział w ścież­ce hucul­skiej
 • 20:15 – zaba­wa w „huber­tów­ce”
Niedziela 21 lip­ca
 • 9:00 – ścież­ka hucul­ska (eli­mi­na­cje do Ogólnopolskiego Czempionatu)
 • 14:00 – kon­kurs sko­ków przez prze­szko­dy
 • 15:00 – poka­zy kon­ne
 • 16:00 – wrę­cze­nie nagród i ofi­cjal­ne zakoń­cze­nie

Próba dziel­no­ści prze­pro­wa­dzo­na zosta­nie zgod­nie z Regulaminem okre­ślo­nym w pro­gra­mie hodow­li koni rasy hucul­skiej (przy zgło­sze­niu min. 5 koni bez wzglę­du na płeć), a kon­kurs eli­mi­na­cyj­ny zgod­nie z Regulaminem Ogólnopolskiego Czempionatu Hodowlanego (dostęp­ny na stro­nie www.pzhk.pl).

Zgłoszenia koni bio­rą­cy udział w zawo­dach pro­si­my prze­sy­łać do dnia 12 lip­ca 2013 r.
Ilość koni ogra­ni­czo­na: 35 sztuk (decy­du­je kolej­ność zgło­szeń).
Zgłoszenia będą przyj­mo­wa­ne do momen­tu wyczer­pa­nia limi­tu, ale nie póź­niej niż do 12 lip­ca 2013 r.

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie
ul. Zagłoby 49, 05-270 Marki
adres e-mail: wzhk.waw@gmail.com

Warunki uczestnictwa:

 1. Obowiązuje pasz­port hodow­la­ny konia, konie muszą być szcze­pio­ne prze­ciw­ko gry­pie (wpis do pasz­por­tu) według nastę­pu­ją­ce­go sche­ma­tu:
  • szcze­pie­nie pod­sta­wo­we:
   • pierw­sze szcze­pie­nie – w dniu roz­po­czę­cia szcze­pie­nia
   • dru­gie szcze­pie­nie – nie wcze­śniej niż 21-go dnia i nie póź­niej niż 92 dnia od daty pierw­sze­go szcze­pie­nia
  • szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce:
   • co 6 mie­się­cy od daty ostat­nie­go szcze­pie­nia (dopusz­czal­ny jest 21-dniowy okres prze­kro­cze­nia ter­mi­nu)
   • żad­ne szcze­pie­nie przy­po­mi­na­ją­ce nie może się odbyć póź­niej niż na 7 dni przed przy­by­ciem na zawo­dy.

  Konie bez waż­nych szcze­pień oraz wyka­zu­ją­ce obja­wy cho­ro­bo­we nie zosta­ną dopusz­czo­ne do udzia­łu w zawo­dach.
  UWAGA! Ocena sta­nu zdro­wia koni oraz czy­stość cho­dów prze­pro­wa­dzo­na zosta­nie przez Komisję Weterynaryjną pod­czas oce­ny pły­to­wej.

 2. Opłata orga­ni­za­cyj­na wyno­si 100 zł od konia.
 3. Zawodnicy zobo­wią­za­ni są przed­sta­wić zaświad­cze­nie lekar­skie o bra­ku prze­ciw­wska­zań do upra­wia­nia spor­tów kon­nych wysta­wio­ne przez leka­rza medy­cy­ny spor­to­wej (waż­ność badań 6 m-cy) lub zaświad­cze­nie od leka­rza rodzin­ne­go o bra­ku prze­ciw­wska­zań do dzia­łu w zawo­dach jeź­dziec­kich w Chmielewie w dniach 20- 21 lip­ca 2013 r.
 4. Od zawod­ni­ków, któ­rzy nie ukoń­czy­li 18 lat orga­ni­za­tor wyma­ga pisem­nej zgo­dy rodzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych na uczest­nic­two w zawo­dach z zazna­cze­niem dokład­nej nazwy i daty zawo­dów.
 5. Organizator nie ubez­pie­cza ludzi, koni na trans­port i czas trwa­nia impre­zy oraz nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za wypad­ki, kra­dzie­że i zda­rze­nia loso­we mają­ce miej­sce w tym cza­sie.
 6. Od uczest­ni­ków wyma­ga się zawar­cia sto­sow­ne­go, peł­ne­go ubez­pie­cze­nia NNW na czas udzia­łu w zawo­dach.
 7. Startujących zawod­ni­ków obo­wią­zu­je twar­de nakry­cie gło­wy z trzy­punk­to­wym zapię­ciem oraz obu­wie jeź­dziec­kie.
 8. Obecność na odpra­wie tech­nicz­nej z peł­ną doku­men­ta­cją zawod­ni­ków i koni obo­wiąz­ko­wa!

Organizator zabezpiecza:

 • zada­szo­ne stanowiska/boksy dla koni
 • opie­kę medycz­ną i wete­ry­na­ryj­ną
 • moż­li­wość roz­bi­cia wła­sne­go namio­tu
 • flo dla konia oraz pucha­ry dla zwy­cięz­ców w poszcze­gól­nych kon­kur­sach oraz nagro­dy rze­czo­we.

Organizator nie pośred­ni­czy w rezer­wa­cji noc­le­gów. Poniżej adre­sy ośrod­ków agro­tu­ry­stycz­nych:

 1. Pensjonat Bobrowy Dwór, tel. 29 717-62-15 – ok. 8,6 km od zawo­dów
 2. Hotel - Restauracja Wiatrak, tel. 60 677-96-56 – ok. 2.6 km od zawo­dów
 3. Agroturystyka Stok, tel. 66 258-96-94 – ok. 10 km od zawo­dów

Wszelkie pro­te­sty skła­da­ne pod­czas zawo­dów przez zawod­ni­ków, wła­ści­cie­li koni lub sze­fów ekip w ter­mi­nie do 1 godz. od zda­rze­nia lub ½ godz. po zakoń­cze­niu dane­go kon­kur­su roz­pa­try­wać będzie powo­ła­na w tym celu komi­sja odwo­ław­cza. Warunkiem zgło­sze­nia pro­te­stu jest wpła­ta 100 zł na rzecz orga­ni­za­to­rów, któ­ra prze­pa­da jeże­li pro­test zosta­nie odda­lo­ny.
Organizatorzy pro­szą o zacho­wa­nie porząd­ku i bez­pie­czeń­stwa pod­czas trwa­nia całej impre­zy, a wszyst­kim uczest­ni­kom zawo­dów życzą uzy­ska­nia jak naj­lep­szych wyni­ków.

W razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści lub pytań pro­si­my o kon­takt z biu­rem WZHK w Warszawie (tel. 22 771-20-18, 22 831-21-78) lub orga­ni­za­to­rem Pan Andrzej Dolecki (609-202-305).

Teren zawodów Teren zawodów

Polski Związek Jeździecki pro­si wszyst­kie oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w jaki­kol­wiek spo­sób w spor­ty kon­ne o prze­strze­ga­nie poni­żej przed­sta­wio­ne­go kodek­su oraz zasa­dy, że dobro konia jest naj­waż­niej­sze.

Kodeks Postępowania z Koniem:

 1. Polski Związek Jeździecki w ślad za Międzynarodową Federacją Jeździecką FEI ocze­ku­je, że wszyst­kie oso­by zaan­ga­żo­wa­ne w jaki­kol­wiek spo­sób w spor­ty kon­ne, będą prze­strze­gać zasad niniej­sze­go Kodeksu Postępowania z Koniem oraz przyj­mą do wia­do­mo­ści, że w każ­dym przy­pad­ku dobro konia musi być spra­wą nad­rzęd­ną i nigdy nie może być pod­po­rząd­ko­wa­ne współ­za­wod­nic­twu spor­to­we­mu ani celom komer­cyj­nym.
 2. Na wszyst­kich eta­pach tre­nin­gu i przy­go­to­wań konia do star­tu w zawo­dach, dobro konia musi stać ponad wszel­ki­mi inny­mi wyma­ga­nia­mi. Dotyczy to sta­łej opie­ki, metod tre­nin­gu, sta­ran­ne­go obrząd­ku, kucia i trans­por­tu.
 3. Konie i jeźdź­cy muszą być wytre­no­wa­ni, kom­pe­tent­ni i zdro­wi zanim wezmą udział w zawo­dach. Odnosi się to tak­że do poda­wa­nia leków i środ­ków medycz­nych, zabie­gów chi­rur­gicz­nych zagra­ża­ją­cych dobru konia lub cią­ży kla­czy, oraz do przy­pad­ków nad­uży­wa­nia pomo­cy medycz­nej.
 4. Zawody nie mogą zagra­żać dobru konia. Wymaga to zwró­ce­nia szcze­gól­nej uwa­gi na teren zawo­dów, powierzch­nię pod­ło­ża, pogo­dę, warun­ki sta­jen­ne, kon­dy­cję koni i ich bez­pie­czeń­stwo tak­że pod­czas podró­ży powrot­nej z zawo­dów.
 5. Należy doło­żyć wszel­kich sta­rań, aby zapew­nić koniom sta­ran­ną opie­kę po zakoń­cze­niu zawo­dów, a tak­że huma­ni­tar­ne trak­to­wa­nie po zakoń­cze­niu karie­ry spor­to­wej. Dotyczy to wła­ści­wej opie­ki wete­ry­na­ryj­nej obra­żeń odnie­sio­nych na zawo­dach, spo­koj­nej sta­ro­ści, ewen­tu­al­nie euta­na­zji.

V mazowiecki weekend z hucułem

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec