Aktualności

ZT Bogusławice II turnus zaprzęgowy odwołany

2 lipca 2013 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na nie­wiel­ką licz­bę zgło­szo­nych kla­czy, odwo­ła­ny zosta­je II tur­nus zaprzę­go­we­go Zakładu Treningowego w Bogusławicach.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych prze­pra­sza­my i zapra­sza­my do zapi­sów na dodat­ko­wy tur­nus wierz­cho­wy do ZT Bogusławice, któ­ry zapla­no­wa­ny został na 29 lip­ca – 27 wrze­śnia 2013.

Hodowca i Jeździec