Aktualności

XVI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

28 czerwca 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby

Białka, 27 – 28.07. 2013 r.

Warunki uczest­nic­twa

1. Nazwa imprezy

XVI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich – dla rocz­nych i dwu­let­nich ogie­rów oraz rocz­nych, dwu­let­nich i trzy­let­nich kla­czy hodow­li kra­jo­wej, wpi­sa­nych lub speł­nia­ją­cych warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej koni rasy mało­pol­skiej.
Podczas Czempionatu odby­wa się dodat­ko­wy kon­kurs sko­ków luzem prze­zna­czo­ny dla ogie­rów i kla­czy w wie­ku 2 i 3 lat oraz dodat­ko­wy kon­kurs z oce­ną ruchu luzem prze­zna­czo­ny dla ogier­ków i kla­czek rocz­nych.

2. Termin i miejsce

 • 27 – 28 lip­ca (sobo­ta – nie­dzie­la) 2013 r.
 • Narodowe Centrum Hodowli i Promocji Koni Rasy Małopolskiej
  Małopolska Hodowla Roślin – HBP Sp. z o.o.
  Stado Ogierów Białka – 22 – 300 Krasnystaw
  tel./fax: 82 577 – 12-00
  e‑mail: Office@bialka.arabians.pl

3. Organizatorzy

 • Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Polski Związek Hodowców Koni
 • Lubelski Związek Hodowców Koni
 • Polski Związek Hodowców Koni Małopolskich
 • Ludowy Klub Sportowy w Białce

4. Sędziowie

Ocena klas w ręku:

 • Marek Gibała – Polska
 • Adam Jończyk – Polska
 • Jacek Kozik – Polska

Ocena sko­ków i ruchu luzem:

 • Andreas Gygax – Szwajcaria
 • Adam Jończyk – Polska
 • Bogdan Kuchejda – Polska

5. Komisja Rozjemcza i Odwoławcza

 • Władysław Byszewski
 • Michał Maciejewski

6. Komisja Dyscyplinarna

 • Tomasz Dobek
 • Cezary Krawczyk

7. Steward w ringu

 • Katarzyna Milbrat
 • Joanna Szulowska

8. Gospodarz korytarza

 • Dariusz Sulowski

9. Prowadzenie pokazu

 • Anna Stojanowska

10. Sekretariat

 • Anna Kozioł

11. Program Pokazu

Sobota (27 lip­ca)

 • 9:00 – uro­czy­ste roz­po­czę­cie poka­zu
 • 9:05 – kla­sa I A – ogier­ki rocz­ne
 • 9:45 – kla­sa I B – ogier­ki rocz­ne
 • 10:30 – kla­sa II A – klacz­ki rocz­ne
 • 11:15 – kla­sa II B – klacz­ki rocz­ne
 • 12:00 – kon­kurs – ruch luzem konie rocz­ne
 • 13:30 – lunch, pokaz spe­cjal­ny
 • 14:30 – kla­sa III A – ogier­ki dwu­let­nie
 • 15:15 – kla­sa III B – ogier­ki dwu­let­nie
 • 16:00 – kla­sa IV A – klacz­ki dwu­let­nie
 • 16:45 – kla­sa IV B – klacz­ki dwu­let­nie
 • 17:30 – kon­kurs – sko­ki luzem, konie dwu­let­nie
 • 19:30 – Seminarium nauko­we
  • Biomechanika koni
  • Analiza wyni­ków spor­to­wych koni rasy mało­pol­skie
  • 10 lat Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich
 • 20:30 – Wieczór Hodowców

Niedziela (28 lip­ca)

 • 10:00 – otwar­cie dru­gie­go dnia poka­zu
 • 10:10 – kla­cze trzy­let­nie
 • 11:00 – kon­kurs – sko­ki luzem, konie trzy­let­nie
 • 12:00 – wybór Czempiona Polski Ogierów Młodszych
 • 12:30 – wybór Czempiona Polski Klaczy Młodszych
 • 13:00 – wybór Najlepszego Konia Pokazu „Best in Show”
 • 13:30 – lunch, pokaz spe­cjal­ny
 • 14:30 – wybór Superczempiona
 • 15:00 – zakoń­cze­nie poka­zu

12. Warunki weterynaryjne

 • Wszystkie konie bio­rą­ce udział w poka­zie muszą posia­dać pasz­port PZHK.
 • Wszystkie konie muszą posia­dać potwier­dze­nie aktu­al­nych szcze­pień prze­ciw­ko gry­pie, wpi­sa­ne do pasz­por­tu.
 • Środki słu­żą­ce do trans­por­tu win­ny być pod­da­ne dezyn­fek­cji, potwier­dzo­nej sto­sow­nym zaświad­cze­niem leka­rza wete­ry­na­rii.
 • Stosowne świa­dec­twa i pasz­por­ty nale­ży zło­żyć przed poka­zem w biu­rze SO Białka.

Uwaga!
Transporty koni bez wyma­ga­nych doku­men­tów nie zosta­ną wpusz­czo­ne na teren SO Białka, a tym samym nie będą mogły uczest­ni­czyć w Czempionacie.

13. Warunki techniczne

 • Stado Ogierów Białka zapew­nia miej­sca w staj­ni od dnia 26 lip­ca (pią­tek) od godz. 10:00 do dnia 29 lip­ca (ponie­dzia­łek) do godzi­ny 10:00.
 • Boksy: skła­da­ne na hali (ilość ogra­ni­czo­na), staj­nia drew­nia­na – decy­du­je kolej­ność zgło­szeń.
 • Dla koni zapew­nio­na jest wyłącz­nie sło­ma; pozo­sta­łą paszę nale­ży przy­wieźć
 • Ponadto zakwa­te­ro­wa­nie w hote­lach:
  • Hotel „Rapa” w Krasnymstawie, tel./fax 82 576 – 04-31, 576 – 68-87
  • Hotel „Barbara” w Krasnymstawie, tel./fax 82 576 – 76-61, 576 – 76-62
  • Hotel „Storczyk” w Krasnymstawie tel./fax 82 576 – 43-81
  • Adresy gospo­darstw agro­tu­ry­stycz­nych i pen­sjo­na­tów w rejo­nie Krasnegostawu na stro­nie inter­ne­to­wej:

  Organizator nie pośred­ni­czy w rezer­wa­cji miejsc noc­le­go­wych w hote­lach

14. Nagrody

Właściciel pierw­sze­go konia w kla­sie otrzy­mu­je nagro­dę hono­ro­wą ufun­do­wa­ną przez spon­so­ra.

Flots prze­wi­dzia­ne są dla koni, któ­re zaj­mą miej­sca od I do V w kla­sie.
Przewidziane są flots dla zło­tych meda­li­stów (czem­pio­nów), srebr­nych meda­li­stów (wice­czem­pio­nów) i brą­zo­wych meda­li­stów (dru­gich wice­czem­pio­nów), oraz dla koni z IV i V miej­sca w czem­pio­na­cie, a tak­że nagro­dy hono­ro­we dla ich wła­ści­cie­li, ufun­do­wa­ne przez spon­so­rów.

Uwaga!
Organizator dopusz­cza moż­li­wość innych nagród dodat­ko­wych ufun­do­wa­nych przez spon­so­rów pod warun­kiem zgło­sze­nia i uzgod­nie­nia ich w ter­mi­nie naj­póź­niej jed­ne­go tygo­dnia przed poka­zem, oraz dostar­cze­nia regu­la­mi­nu i zasad przy­zna­wa­nia nagro­dy.

15. Zasady organizacyjne i system sędziowania

 • We wszyst­kich konkursach/klasach mogą brać udział wyłącz­nie konie rasy mało­pol­skiej, uro­dzo­ne w Polsce, zare­je­stro­wa­ne w Polskim Związku Hodowców Koni, speł­nia­ją­ce warun­ki wpi­su do księ­gi głów­nej koni rasy mało­pol­skiej.
 • Prezenterzy powin­ni być schlud­nie ubra­ni, nie wol­no im nosić na sobie w trak­cie pre­zen­ta­cji koni, ubrań posia­da­ją­cych jakie­kol­wiek ogło­sze­nia lub infor­ma­cje, któ­re mogły­by wska­zy­wać pocho­dze­nie pre­zen­to­wa­ne­go konia lub wska­zy­wać jego wła­ści­cie­la.
 • Prezenterzy win­ni mieć ukoń­czo­ne 15 lat. W przy­pad­ku pre­zen­te­rów nie­let­nich wyma­ga­na jest pisem­na zgo­da rodzi­ców lub praw­nych opie­ku­nów zezwa­la­ją­ca na uczest­nic­two i pre­zen­ta­cję koni w poka­zie, któ­rą nale­ży zło­żyć w sekre­ta­ria­cie poka­zu przed jego roz­po­czę­ciem.
 • Wszystkie konie rocz­ne muszą być pre­zen­to­wa­ne w kan­ta­rach skó­rza­nych lub par­cia­nych
 • Wszystkie konie dwu­let­nie i star­sze muszą być pre­zen­to­wa­ne w ogło­wiach z wędzi­dłem.
 • Komisja ma pra­wo odmó­wić oce­ny konia, któ­ry jest: kula­wy, zra­nio­ny, nie­bez­piecz­ny lub nie­przy­go­to­wa­ny do poka­zu (ma nie­wła­ści­we ogło­wie)
 • Nadużywanie bata oraz innych przed­mio­tów słu­żą­cych do nad­mier­ne­go pobu­dza­nia koni jest zabro­nio­ne pod­czas trwa­nia poka­zu

A) Klasy w ręku

 • We wszyst­kich kla­sach konie poka­zy­wa­ne są w ręku – w stę­pie i kłu­sie na trój­ką­cie oraz w pozy­cji „stój”
 • Rywalizacja odby­wa się w nastę­pu­ją­cych kla­sach:
  • I – ogier­ki rocz­ne
  • II – klacz­ki rocz­ne
  • III – ogier­ki dwu­let­nie
  • IV – klacz­ki dwu­let­nie
  • V – klacz­ki trzy­let­nie
 • Konie oce­nia­ne są pod wzglę­dem typu, popraw­no­ści budo­wy, ruchu i uro­dy
 • Każdy koń sędzio­wa­ny jest indy­wi­du­al­nie przez trzech nie­za­leż­nych sędziów, któ­rzy nie mogą poro­zu­mie­wać się pod­czas sędzio­wa­nia.
 • System punk­ta­cji (z dokład­no­ścią do 0,5 pkt):
  • typ – mak­sy­mal­nie 10 pkt.
  • pokrój – mak­sy­mal­nie 10 pkt.
  • nogi i kopy­ta – mak­sy­mal­nie 10 pkt.
  • stęp – mak­sy­mal­nie 10 pkt.
  • kłus – mak­sy­mal­nie 10 pkt.

  Razem – mak­sy­mal­nie 50 punk­tów.

 • Liczby punk­tów przy­zna­ne przez poszcze­gól­nych sędziów będą rów­no­cze­śnie ogła­sza­ne na tablicz­kach. Oceną osta­tecz­ną dla każ­de­go konia będzie śred­nia punk­tów przy­zna­nych przez trzech sędziów, czy­li mak­sy­mal­nie 50 punk­tów. W przy­pad­ku jed­na­ko­wej licz­by punk­tów o wyż­szym miej­scu zade­cy­du­je naj­wyż­sza licz­ba punk­tów przy­zna­na za typ. O ile oce­na za typ będzie rów­nież pokry­wa­ła się u wszyst­kich trzech sędziów, o przy­zna­niu pierw­sze­go miej­sca zade­cy­du­je wyż­sza oce­na za ruch (stęp i kłus łącz­nie). Jeżeli i w tym przy­pad­ku oce­ny sędziów będą jed­na­ko­we, o przy­zna­niu pierw­sze­go miej­sca zade­cy­du­je dodat­ko­we, pisem­ne gło­so­wa­nie sędziów.
  Organizatorzy prze­wi­du­ją krót­ki komen­tarz doty­czą­cy oce­ny konia – po pre­zen­ta­cji każ­de­go z przed­sta­wia­nych koni.

Wybór czem­pio­nów

 • Ogierki, któ­re zaję­ły 1. i 2. miej­sca w kla­sach I i III, kwa­li­fi­ku­ją się do Czempionatu Polski Ogierów Młodszych.
 • Klaczki, któ­re zaję­ły 1. i 2. miej­sca w kla­sach II, IV i V, kwa­li­fi­ku­ją się do Czempionatu Polski Klaczy Młodszych.
 • Czempion Ogierów – Złoty meda­li­sta – zosta­nie wybra­ny przez Komisję Sędziów dro­gą pisem­ne­go gło­so­wa­nia spo­śród ogie­rów, któ­re zaję­ły pierw­sze miej­sca w kla­sach. Z chwi­lą wybra­nia Czempiona, Komisja doko­na wybo­ru Wiceczempiona – Srebrnego meda­li­sty, a tak­że Brązowego meda­li­sty spo­śród pozo­sta­łych ogie­rów zakwa­li­fi­ko­wa­nych do Czempionatu, znaj­du­ją­cych się na pla­cu. Następnie sędzio­wie wska­żą IV i V ogie­ra w Czempionacie (tzw. Top Five) spo­śród pozo­sta­łych koni znaj­du­ją­cych się na pla­cu.
 • Na ana­lo­gicz­nych zasa­dach odbę­dzie się wybór pię­ciu naj­lep­szych kla­czy
 • Spośród Czempionów Ogierów i Klaczy zosta­nie wybra­ny Najlepszy Koń Pokazu – „Best in Show”.

B) Konkurs dodatkowy z oceną ruchu luzem

Po każ­dej oce­nio­nej kla­sie będzie otwar­ty kory­tarz dla koni, któ­re będą poka­zy­wa­ne w dodat­ko­wym kon­kur­sie wg kolej­no­ści kata­lo­go­wej.

 • Ogierki i klacz­ki rocz­ne oce­nia­ne są pod­czas swo­bod­ne­go ruchu w galo­pie i kłu­sie oraz w stę­pie w ręku
 • sys­tem punk­ta­cji (z dokład­no­ścią do 0,5 pkt):
  Oceniane
  ele­men­ty
  Cechy pod­le­ga­ją­ce oce­nie Punkty
  (max)
  Przelicznik Razem
  (max)
  Galop luzem ener­gia, regu­lar­ność, roz­luź­nie­nie, ela­stycz­ność sta­wów, lek­kość przo­du, zaan­ga­żo­wa­nie i pod­sta­wie­nie zadu 10 x 2 20
  Kłus luzem ener­gia, regu­lar­ność, roz­luź­nie­nie, zgi­na­nie koń­czyn, dłu­gość wykro­ku, pra­ca zadu 10 x 2 20
  Stęp w ręku ener­gia, regu­lar­ność, roz­luź­nie­nie, ela­stycz­ność sta­wów, dłu­gość wykro­ku 10 x 1 10
  RAZEM - - - 50

C) Konkurs dodatkowy w skokach luzem

 • Rywalizacja odby­wa się w nastę­pu­ją­cych kla­sach:
  • Klacze 2‑letnie
  • Ogiery 2‑letnie
  • Klacze 3‑letnie
 • Warunki tech­nicz­ne kory­ta­rza do sko­ków luzem:
  Wskazówka w odle­gło­ści ok. 6 m od ściany/zakrętu – 3 m – krzy­żak – 6,8 m – sta­cjo­na­ta – 10,8 m – double­bar­re. W odle­gło­ści 20 cm przed sta­cjo­na­tą i double­bar­rem na zie­mi leżą poje­dyn­cze drą­gi. W przy­pad­ku koni nad­mier­nie roz­pę­dza­ją­cych się w kory­ta­rzu, Komisja może zade­cy­do­wać o poło­że­niu dodatkowej/ych deski/ek mię­dzy sta­cjo­na­tą a double­bar­rem. Konie mogą poko­nać kory­tarz max. 5‑krotnie (w tym: 2x przy mini­mal­nej wyso­ko­ści ostat­niej prze­szko­dy, 1 x przy śred­niej wyso­ko­ści, 2x przy naj­wyż­szej wyso­ko­ści), chy­ba że komi­sja zade­cy­du­je ina­czej.
  Maksymalne wyso­ko­ści prze­szkód dla poszcze­gól­nych grup wie­ko­wych:
  • 105 cm – konie 2‑letnie
  • 115 cm – konie 3 let­nie
  • 125 cm – konie 4‑letnie

  Komisja sędziow­ska może pod­jąć decy­zję o zmia­nie odle­gło­ści i wyso­ko­ści prze­szkód.

 • System punk­ta­cji (z dokład­no­ścią do 0,5 pkt):
  Oceniane
  ele­men­ty
  Cechy pod­le­ga­ją­ce oce­nie Punkty
  (max)
  Przelicznik Razem
  (max)
  Galop ener­gia, regu­lar­ność, roz­luź­nie­nie, ela­stycz­ność sta­wów, lek­kość przo­du, zaan­ga­żo­wa­nie i pod­sta­wie­nie zadu 10 x 1 10
  Technika i uwa­ga spo­sób podej­ścia do prze­szko­dy; uło­że­nie gło­wy, szyi, kłę­bu, kło­dy; siła odbi­cia; szyb­kość ode­rwa­nia prz. nóg; uło­że­nie prz. nóg; otwar­cie zadu; dyna­mi­ka sko­ku; ela­stycz­ność grzbie­tu; szyb­kość powro­tu do rów­no­wa­gi po sko­ku 10 x 2 20
  Siła i moż­li­wo­ści 10 x 2 20
  RAZEM - - - 50

  Punkty przy­zna­ne przez poszcze­gól­nych sędziów w ruchu luzem i sko­kach w kory­ta­rzu ogła­sza­ne są na tablicz­kach. Oceną osta­tecz­ną każ­de­go konia jest śred­nia punk­tów przy­zna­nych przez trzech sędziów, czy­li mak­sy­mal­nie 50 punk­tów.
  Komisja przed­sta­wi krót­ki komen­tarz doty­czą­cy oce­ny każ­de­go konia z pre­zen­to­wa­nych w ruchu luzem czy w sko­kach w kory­ta­rzu.

Wybór czempionów użytkowych:

Zwycięzcami poszcze­gól­nych klas zosta­ją konie, któ­re otrzy­ma­ły naj­wyż­sze oce­ny w sko­kach i ruchu luzem. W przy­pad­ku jed­na­ko­wej licz­by punk­tów o wyż­szym miej­scu decy­du­je:

 • w kon­kur­sie z oce­ną ruchu luzem – naj­wyż­sza oce­na przy­zna­na za galop, następ­nie za kłus, a następ­nie za stęp. Jeżeli wszyst­kie oce­ny sędziów pokry­wa­ją się, o osta­tecz­nej kla­sy­fi­ka­cji decy­du­je dodat­ko­we, pisem­ne gło­so­wa­nie sędziów.
 • w kon­kur­sie sko­ków luzem – naj­wyż­sza oce­na przy­zna­na za tech­ni­kę i uwa­gę, następ­nie za siłę i moż­li­wo­ści, a następ­nie za galop. Jeżeli wszyst­kie oce­ny sędziów pokry­wa­ją się, o osta­tecz­nej kla­sy­fi­ka­cji decy­du­je dodat­ko­we, pisem­ne gło­so­wa­nie sędziów.

Wybór „super-czempiona”

Koń, któ­ry zgro­ma­dził naj­więk­szą licz­bę punk­tów po zsu­mo­wa­niu oce­ny pły­to­wej i oce­ny skoków/ruchu luzem otrzy­ma tytuł „Super-Czempiona”. W przy­pad­ku jed­na­ko­wej licz­by punk­tów o osta­tecz­nej kla­sy­fi­ka­cji decy­du­je dodat­ko­we, pisem­ne gło­so­wa­nie sędziów.

16. Zgłoszenia

Zgłoszenia koni do poka­zu nale­ży prze­sy­łać na adres:

Stado Ogierów Białka
22 – 300 Krasnystaw
tel./fax: 82 577 – 12-00, 82 577 – 12-01
e‑mail: zgloszeniamlp@o2.pl

w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 15 lip­ca 2013 roku.

Uwagi

 • Do zgło­sze­nia wyma­ga­ne jest poda­nie nume­ru pasz­por­tu. Wszystkie konie bio­rą­ce udział w poka­zie muszą mieć pasz­por­ty hodow­la­ne.
 • Konie zgło­szo­ne po ter­mi­nie lub z nie­peł­ny­mi dany­mi, oraz te, za któ­re nie zosta­ła w ter­mi­nie wnie­sio­na opła­ta nie będą umiesz­czo­ne w kata­lo­gu i tym samym nie będą mogły brać udzia­łu w poka­zie.
 • Konie moż­na wyco­fać z udzia­łu w poka­zie, na piśmie, w ter­mi­nie do 22 lip­ca 2013 roku (decy­du­je sku­tecz­ne dostar­cza­nie infor­ma­cji do orga­ni­za­to­ra, a nie data stem­pla pocz­to­we­go lub wysył­ki) bez kon­se­kwen­cji finan­so­wych (zwrot wnie­sio­nych opłat).
 • Wszystkie konie zgło­szo­ne lub konie, któ­rych wyco­fa­nie zosta­ło dostar­czo­ne po 22 lip­ca 2013 roku pod­le­ga­ją peł­nej opła­cie (wpi­so­we + boks), nie­za­leż­nie od fak­tu uczest­nic­twa w poka­zie

17. Wpisowe oraz pozostałe koszty udziału w czempionacie

Ustala się wpi­so­we od konia w wyso­ko­ści 100 zł na pokry­cie kosz­tów orga­ni­za­cyj­nych. Wprowadza się tak­że opła­ty:

 • za boks – w wyso­ko­ści 50 zł za cały pobyt
 • za numer star­to­wy (kau­cja) – w wyso­ko­ści 50 zł za sztu­kę

Należność (wpi­so­we + boks) nale­ży prze­lać – z poda­niem nazwy konia na kon­to:

kon­to LKS Białka: Bank Spółdzielczy Krasnystaw:
40 8200 0008 2001 0019 1711 0001
w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 15 lip­ca 2013 r.

Uwaga
Konie bio­rą­ce udział w innych, nie­wy­mie­nio­nych kon­kur­sach i poka­zach dodat­ko­wych uczest­ni­czą w impre­zie na imien­ne zapro­sze­nia lub w następ­stwie odręb­nych uzgod­nień z orga­ni­za­to­rem. Zasady uczest­nic­twa i regu­la­min roz­gry­wa­nia kon­kur­sów dodat­ko­wych zosta­nie przed­sta­wio­ny bez­po­śred­nio zain­te­re­so­wa­nym.
Warunki uczest­nic­twa w czem­pio­na­cie zosta­ły uzgod­nio­ne przez LZHK, PZHKM, SO Białka i LKS Białka.

XVI Narodowy Młodzieżowy Czempionat Koni Małopolskich

Hodowca i Jeździec