Regulamin III Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Koni Ras Zimnokrwistych

§ 1

Organizatorzy:
Stadnina Koni „Nowe Jankowice” – Stado Ogierów w Kętrzynie,
Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych,
Polski Związek Hodowców Koni,
Pomorski Związek Hodowców Koni,
Okręgowe i Wojewódzkie Związki Hodowców Koni.

§ 2

Data i miejsce
14 września 2013 r. – Stado Ogierów w Kętrzynie

§ 3

Katalog koni wystawianych w Czempionacie sporządzony jest przez Pomorski Związek Hodowców Koni w oparciu o dokumenty hodowlane znajdujące się w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgłoszenie należy przesłać do Pomorskiego Związku Hodowców Koni w nieprzekraczalnym terminie do 31 sierpnia 2013 r.

§ 4

W czempionacie mogą brać udział Ogiery, które są wpisane do Księgi Głównej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Oceniane konie będą pokazywane w ręku, w stępie i kłusie (na trójkącie o wymiarach 30m×30m), w następujących klasach:

 1. Ogiery 3-letnie po pierwszym sezonie krycia.
 2. Ogiery 4-5 letnie
 3. Ogiery 6-letnie i starsze
 4. Ogiery importowane 3-4 letnie
 5. Ogiery importowane 5-letnie i starsze.

§ 5

W klasach ogierów 3-letnich mogą startować konie urodzone od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., w klasach ogierów 4-5 letnich konie urodzone od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r., w klasie ogierów 6-letnich konie urodzone od 01.01.2007 i starsze. W klasie ogierów importowanych 3-4 letnich konie urodzone od 01.01.2009 r. do 31.12.2010, w klasie ogierów importowanych 5-letnich i starszych urodzone od 01.01.2008 r. i starsze.

§ 6

Organizator ogranicza ilość koni maksymalnie do 50 sztuk.

§ 7

Oceny koni dokonuje Komisja w składzie 5 osobowym w trakcie czempionatu. Tablice z punktacją pokazywane są w tym samym czasie przez wszystkich sędziów. Po zakończeniu oceny Komisja sporządza protokół i podaje wyniki do publicznej wiadomości. Wyniki oceny są ostateczne.

§ 8

Ocena koni:

 • Ocena prowadzona jest oddzielnie dla każdej klasy koni,
 • W ocenie indywidualnej koni komisja stosuję skalę od 1 do 10 punktów (co 0,5 pkt.), z tym, że waga tych cech (mnożnik) jest różna i tak: typ 1,25 pokrój x 1,25 stęp x 1 kłus x 1 kondycja, pielęgnacja i ogólne przygotowanie konia do Czempionatu, w tym sposób prezentacji na trójkącie x 0,5.
  Skala ocen:
  10 pkt. – doskonała
  9 pkt. – bardzo dobra
  8 pkt. – dobra
  7 pkt. – zadawalająca
  6 pkt. – dostateczna
  5 pkt. – mierna
  4 pkt. – niedostateczna
  3 pkt. – prawie zła
  2 pkt. – zła
  1 pkt. – bardzo zła

§ 9

Ponadto wyłonione zostaną czempiony hodowlane na podstawie dokumentacji hodowlanej będącej w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Jednym z czempionów hodowlanych będzie ogier, po którym jest najwięcej potomstwa wpisanego do ksiąg, drugim ogier, którego potomstwo posiada najwyższa średnią bonitację (na podstawie minimum pięciu sztuk potomstwa) .

§ 10

W przypadku jednakowej liczby punktów, o wyższym miejscu decyduje wyższa liczba punktów przyznanych za typ. O ile ocena za typ będzie się taka sama, o przyznaniu wyższego miejsca w klasie zdecyduje „wskazanie Komisji”. Komisja może również przyznać dwa równorzędne miejsca.

§ 11

Komisja 5-osobowa, 2 skrajne noty będą odrzucane (najwyższa i najniższa).

§ 12

Komisja wybiera Czempiona każdej klasy, I Wice Czempiona każdej klasy, II Wice Czempiona każdej klasy.

§ 13

Dla tak wybranych 3 najlepszych Ogierów w każdej klasie organizator przewiduje nagrody rzeczowe i honorowe.

§ 14

Konie dowiezione na Czempionat muszą być zaopatrzone w paszport, z adnotacją o aktualnym szczepieniu przeciwko grypie.

§ 15

Konie powinny być odpowiednio wypielęgnowane (czyste, wyczesane) oraz prawidłowo okiełznane (wędzidło gładkie, jeżeli ma 2 kółka to wodze zapięte za 2 kółka, wodze skórzane lub rzemienne).

§ 16

Wszystkich wystawców obowiązuje schludny ubiór, odpowiedni przy prezentacji koni oraz regulamin panujący na terenie SO w Kętrzynie.


UWAGA!!
Wpisowe w wysokości 100 zł (boks, słoma) należy wpłacić na miejscu w Stadzie przed rozpoczęciem czempionatu.
Organizatorzy czempionatu nie zwracają kosztów dojazdu, ubezpieczenia koni, noclegów oraz nie odpowiadają za ewentualne wypadki i szkody materialne powstałe w czasie transportu koni i w czasie trwania czempionatu.
W sprawach organizacyjnych należy kontaktować się z SO w Kętrzynie i Związkiem Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych w Nowych Jankowicach, w sprawie katalogu – z Pomorskim Związkiem Hodowców Koni.

Scroll to Top