Aktualności

Regulamin III Ogólnopolskiego Czempionatu Ogierów Hodowlanych Koni Ras Zimnokrwistych

29 sierpnia 2013 · Kategoria: Czempionaty, · Rasa:

§ 1

Organizatorzy:
Stadnina Koni „Nowe Jankowice” - Stado Ogierów w Kętrzynie,
Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych,
Polski Związek Hodowców Koni,
Pomorski Związek Hodowców Koni,
Okręgowe i Wojewódzkie Związki Hodowców Koni.

§ 2

Data i miej­sce
14 wrze­śnia 2013 r. - Stado Ogierów w Kętrzynie

§ 3

Katalog koni wysta­wia­nych w Czempionacie spo­rzą­dzo­ny jest przez Pomorski Związek Hodowców Koni w opar­ciu o doku­men­ty hodow­la­ne znaj­du­ją­ce się w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Wypełnione zgło­sze­nie nale­ży prze­słać do Pomorskiego Związku Hodowców Koni w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do 31 sierp­nia 2013 r.

§ 4

W czem­pio­na­cie mogą brać udział Ogiery, któ­re są wpi­sa­ne do Księgi Głównej Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Oceniane konie będą poka­zy­wa­ne w ręku, w stę­pie i kłu­sie (na trój­ką­cie o wymia­rach 30m×30m), w nastę­pu­ją­cych kla­sach:

 1. Ogiery 3-letnie po pierw­szym sezo­nie kry­cia.
 2. Ogiery 4-5 let­nie
 3. Ogiery 6-letnie i star­sze
 4. Ogiery impor­to­wa­ne 3-4 let­nie
 5. Ogiery impor­to­wa­ne 5-letnie i star­sze.

§ 5

W kla­sach ogie­rów 3-letnich mogą star­to­wać konie uro­dzo­ne od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., w kla­sach ogie­rów 4-5 let­nich konie uro­dzo­ne od 01.01.2008 r. do 31.12.2009 r., w kla­sie ogie­rów 6-letnich konie uro­dzo­ne od 01.01.2007 i star­sze. W kla­sie ogie­rów impor­to­wa­nych 3-4 let­nich konie uro­dzo­ne od 01.01.2009 r. do 31.12.2010, w kla­sie ogie­rów impor­to­wa­nych 5-letnich i star­szych uro­dzo­ne od 01.01.2008 r. i star­sze.

§ 6

Organizator ogra­ni­cza ilość koni mak­sy­mal­nie do 50 sztuk.

§ 7

Oceny koni doko­nu­je Komisja w skła­dzie 5 oso­bo­wym w trak­cie czem­pio­na­tu. Tablice z punk­ta­cją poka­zy­wa­ne są w tym samym cza­sie przez wszyst­kich sędziów. Po zakoń­cze­niu oce­ny Komisja spo­rzą­dza pro­to­kół i poda­je wyni­ki do publicz­nej wia­do­mo­ści. Wyniki oce­ny są osta­tecz­ne.

§ 8

Ocena koni:

 • Ocena pro­wa­dzo­na jest oddziel­nie dla każ­dej kla­sy koni,
 • W oce­nie indy­wi­du­al­nej koni komi­sja sto­su­ję ska­lę od 1 do 10 punk­tów (co 0,5 pkt.), z tym, że waga tych cech (mnoż­nik) jest róż­na i tak: typ 1,25 pokrój x 1,25 stęp x 1 kłus x 1 kon­dy­cja, pie­lę­gna­cja i ogól­ne przy­go­to­wa­nie konia do Czempionatu, w tym spo­sób pre­zen­ta­cji na trój­ką­cie x 0,5.
  Skala ocen:
  10 pkt. - dosko­na­ła
  9 pkt. - bar­dzo dobra
  8 pkt. - dobra
  7 pkt. - zada­wa­la­ją­ca
  6 pkt. - dosta­tecz­na
  5 pkt. - mier­na
  4 pkt. - nie­do­sta­tecz­na
  3 pkt. - pra­wie zła
  2 pkt. - zła
  1 pkt. - bar­dzo zła

§ 9

Ponadto wyło­nio­ne zosta­ną czem­pio­ny hodow­la­ne na pod­sta­wie doku­men­ta­cji hodow­la­nej będą­cej w Okręgowych i Wojewódzkich Związkach Hodowców Koni. Jednym z czem­pio­nów hodow­la­nych będzie ogier, po któ­rym jest naj­wię­cej potom­stwa wpi­sa­ne­go do ksiąg, dru­gim ogier, któ­re­go potom­stwo posia­da naj­wyż­sza śred­nią boni­ta­cję (na pod­sta­wie mini­mum pię­ciu sztuk potom­stwa) .

§ 10

W przy­pad­ku jed­na­ko­wej licz­by punk­tów, o wyż­szym miej­scu decy­du­je wyż­sza licz­ba punk­tów przy­zna­nych za typ. O ile oce­na za typ będzie się taka sama, o przy­zna­niu wyż­sze­go miej­sca w kla­sie zde­cy­du­je „wska­za­nie Komisji”. Komisja może rów­nież przy­znać dwa rów­no­rzęd­ne miej­sca.

§ 11

Komisja 5-osobowa, 2 skraj­ne noty będą odrzu­ca­ne (naj­wyż­sza i naj­niż­sza).

§ 12

Komisja wybie­ra Czempiona każ­dej kla­sy, I Wice Czempiona każ­dej kla­sy, II Wice Czempiona każ­dej kla­sy.

§ 13

Dla tak wybra­nych 3 naj­lep­szych Ogierów w każ­dej kla­sie orga­ni­za­tor prze­wi­du­je nagro­dy rze­czo­we i hono­ro­we.

§ 14

Konie dowie­zio­ne na Czempionat muszą być zaopa­trzo­ne w pasz­port, z adno­ta­cją o aktu­al­nym szcze­pie­niu prze­ciw­ko gry­pie.

§ 15

Konie powin­ny być odpo­wied­nio wypie­lę­gno­wa­ne (czy­ste, wycze­sa­ne) oraz pra­wi­dło­wo okieł­zna­ne (wędzi­dło gład­kie, jeże­li ma 2 kół­ka to wodze zapię­te za 2 kół­ka, wodze skó­rza­ne lub rze­mien­ne).

§ 16

Wszystkich wystaw­ców obo­wią­zu­je schlud­ny ubiór, odpo­wied­ni przy pre­zen­ta­cji koni oraz regu­la­min panu­ją­cy na tere­nie SO w Kętrzynie.


UWAGA!!
Wpisowe w wyso­ko­ści 100 zł (boks, sło­ma) nale­ży wpła­cić na miej­scu w Stadzie przed roz­po­czę­ciem czem­pio­na­tu.
Organizatorzy czem­pio­na­tu nie zwra­ca­ją kosz­tów dojaz­du, ubez­pie­cze­nia koni, noc­le­gów oraz nie odpo­wia­da­ją za ewen­tu­al­ne wypad­ki i szko­dy mate­rial­ne powsta­łe w cza­sie trans­por­tu koni i w cza­sie trwa­nia czem­pio­na­tu.
W spra­wach orga­ni­za­cyj­nych nale­ży kon­tak­to­wać się z SO w Kętrzynie i Związkiem Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych w Nowych Jankowicach, w spra­wie kata­lo­gu - z Pomorskim Związkiem Hodowców Koni.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec