Aktualności

Wpis ogierów do ksiąg stadnych na podstawie wyników alternatywnych prób dzielności

9 sierpnia 2013 · Kategoria: Programy hodowli, ·

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na o wpro­wa­dzo­nych w tym roku zmia­nach (pkt. II) doty­czą­cych wpi­su do ksiąg oraz kate­go­ry­za­cji ogie­rów na pod­sta­wie wyni­ków uzy­ska­nych w MPMK w WKKW, powo­że­niu oraz raj­dach dłu­go­dy­stan­so­wych.

Hodowca i Jeździec