Aktualności

Komunikat w sprawie MPMK w ujeżdżeniu 2013

24 września 2013 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Szanowni Państwo,

Komisja Koordynacyjna PZJ‐PZHK z przy­kro­ścią przy­ję­ła infor­ma­cję o nie­moż­li­wo­ści roze­gra­nia Mistrzostw Polski Młodych Koni w dys­cy­pli­nie ujeż­dże­nia w kate­go­rii koni 5 let­nich hodow­li pol­skiej oraz 6 let­nich, według obec­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów. Po raz pierw­szy zda­rzy­ło się, że mimo speł­nie­nia wyma­gań kwa­li­fi­ka­cyj­nych, część koni nie zosta­ła zgło­szo­na do MPMK i zabra­kło mini­mum ilo­ścio­we­go nie­zbęd­ne­go do roze­gra­nia kon­kur­sów mistrzow­skich.

Zdajemy sobie spra­wę z tru­du pra­cy tre­ne­rów i zawod­ni­ków oraz zaan­ga­żo­wa­nia finan­so­we­go wła­ści­cie­li w przy­go­to­wa­nie koni do MPMK. Dlatego pod­czas naj­bliż­szych posie­dzeń Komisji Koordynacyjnej PZJ‐PZHK, spo­tka­nia te będą w dużej czę­ści poświę­co­ne ana­li­zie tej sytu­acji oraz opra­co­wa­niu, wspól­nie z komi­sją dys­cy­pli­ny przy PZJ, roz­wią­zań regu­la­mi­no­wych, któ­re w przy­szło­ści zapo­bie­gną lub ogra­ni­czą do mini­mum ryzy­ko wystą­pie­nia takich sytu­acji.

Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej
Tomasz Siergiej

Hodowca i Jeździec