Aktualności

Spektakularny sukces polskich angloarabów we Francji!

23 września 2013 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa: ,

W dniach 16 – 22 wrze­śnia, odby­ła się dwu­dzie­sta edy­cja jed­nej z naj­więk­szych imprez sportowo-hodowlanych we Francji, zna­nej jako „Grande Semaine de Pompadour” czy­li Wielki Tydzień Pompadour. Część spor­to­wą tego wyda­rze­nia sta­no­wią Mistrzostwa Francji Młodych Koni oraz zawo­dy towa­rzy­szą­ce w WKKW, nato­miast stro­ną hodow­la­ną jest Narodowy Czempionat Francji Koni Angloarabskich. W tego­rocz­nym Czempionacie, odby­wa­ją­cym się na tere­nie Stadniny Pompadour, będą­cej koleb­ką rasy anglo­arab­skiej, głów­ną rolę ode­gra­ły konie mało­pol­skie! Po poko­na­niu 2000 km, w zupeł­nie nowym, odle­głym miej­scu, nasze konie zdo­by­ły naj­lep­sze wyni­ki w kon­kur­sach dla 2‑letnich ogie­rów oraz 2 i 3‑letnich kla­czy.

Konie 2‑letnie

Jako pierw­sza przed fran­cu­ską publicz­no­ścią wystą­pi­ła EPONA (Juniperus – Ekologia po Werbel) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego, zdo­by­wa­jąc pierw­sze miej­sce w gru­pie 2‑letnich kla­czy anglo­arab­skich dzia­łu II. Następnie oce­nia­na była staw­ka ogie­rów dwu­let­nich, w któ­rej pol­ską hodow­lę repre­zen­to­wa­ły trzy konie. APORT (Frazes – Awelana po Arcus xx) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego zajął dru­gie miej­sce w gru­pie ogie­rów dzia­łu II. SIMI (Minaret – Sisley po Kamp) hod. i wł. Sławomira Frosika zdo­był dru­gie miej­sce wśród ogie­rów III dzia­łu. Natomiast FULL FART (Emaks – Finlandia po Emigrant) hod. i wł. Moniki i Roberta Smalirów, oce­nia­ny poza kon­kur­sem (nie speł­nia warun­ków mię­dzy­na­ro­do­wej księ­gi anglo­arab­skiej) osią­gnął wynik lep­szy od zdo­byw­cy trze­cie­go miej­sca w kla­sie ogie­rów III dzia­łu, czy­li był nie­wie­le gor­szy od ogie­ra SIMI.
Konie dwu­let­nie oce­nia­ne były w sko­kach i galo­pie luzem oraz w ręku (pokrój, stęp, kłus).

Konie 3‑letnie

W kate­go­rii koni 3‑letnich oce­nia­ne były trzy pol­skie kla­cze. Największy suk­ces osią­gnę­ła ELISEE GREY (Grey – Embera po Berlin Bej) hod. i wł. Teresy Idzik, zaj­mu­jąc pierw­sze miej­sce w naj­licz­niej­szej gru­pie kla­czy III dzia­łu oraz zdo­by­wa­jąc tytuł Champion Suprême czy­li naj­wy­żej oce­nio­nej kla­czy spo­śród wszyst­kich 2 i 3‑latek. Pozostałe dwie kla­cze: JEŻÓWKA (Dąbek – Jesień po Arcus xx) hod. i wł. Bogusława Dąbrowskiego oraz ELEJN (Emetyt – Egzema po Przedświt XIII‑4) hod. i wł. Jana Zubera oce­nia­ne były poza kon­kur­sem (kry­te­ria księ­gi anglo­arab­skiej), mimo to otrzy­ma­ły wyso­kie oce­ny, a ich jeźdź­cy (Zofia BukowskaWojciech Powęska) zosta­li pochwa­le­ni przez sędziów za dosko­na­łe przy­go­to­wa­nie koni.
Konie trzy­let­nie oce­nia­ne były w sko­kach i galo­pie luzem, w 3 cho­dach i sko­kach pod jeźdź­cem oraz w ręku (pokrój, stęp, kłus).

WKKW

Polska hodow­la już po raz dru­gi mia­ła swo­je­go repre­zen­tan­ta w Mistrzostwach Francji Młodych Koni w WKKW. Klacz BIRMA (Emetyt – Biesiada po First des Termes) hod. SK Walewice, wł. Andreas Gygax (CHE) star­tu­ją­ca pod Thomas’em Carlile’m zaję­ła w tym roku 14 miej­sce w kate­go­rii koni 6‑latnich.

Polski Związek Hodowców Koni skła­da ser­decz­ne gra­tu­la­cje wszyst­kim hodow­com, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li swo­je konie w Pompadour, przede wszyst­kim za suk­ce­sy koni, ale tak­że za odwa­gę i deter­mi­na­cję, bez któ­rych ten wyjazd by się nie odbył. Szczególne podzię­ko­wa­nia nale­żą się Prezesowi Polskiego Związku Hodowców Koni Małopolskich panu Bogusławowi Dąbrowskiemu, któ­ry był pomy­sło­daw­cą i głów­nym orga­ni­za­to­rem wyjaz­du do Francji. Vive la Pologne!

Szczegółowe wyniki

fot. Mateusz Staszałek

Hodowca i Jeździec