Aktualności

Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeżdżeniu 2013

23 września 2013 · Kategoria: MPMK, Ujeżdżenie, ·

Polski Związek Hodowców Koni infor­mu­je, że Mistrzostwa Polski Młodych Koni w ujeż­dże­niu 2013 odbę­dą się w nastę­pu­ją­cych kate­go­riach: konie 4‑letnie hodow­li pol­skiej i zagra­nicz­nej oraz konie 5‑letnie hodow­li zagra­nicz­nej.
Z powo­du nie­wy­star­cza­ją­cej licz­by koni zgło­szo­nych do MPMK w kate­go­riach 5‑latków hodow­li pol­skiej oraz 6‑latków hodow­li pol­skiej i zagra­nicz­nej, odbę­dą się kon­kur­sy w ramach tzw. Rundy Młodych Koni. W kon­kur­sach tych zosta­ną wypła­co­ne nagro­dy dla hodow­ców i wła­ści­cie­li (po 50 %) koni pol­skiej hodow­li z puli Polskiego Związku Hodowców Koni prze­wi­dzia­nej na nagro­dy w MPMK – ogó­łem 4.525 zło­tych.

Hodowca i Jeździec