Aktualności

Małopolski ogier El Bonillo uznany w Anglo European Studbook

29 stycznia 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, · Rasa:

El Bonillo (Berlin Bej m – Egzema m po Przedświt XIII‑4 x) został wyho­do­wa­ny przez Jana Zubera, a jako 4‑latek tra­fił w ręce Katarzyny Papajak, któ­ra z powo­dze­niem star­to­wa­ła na nim w dys­cy­pli­nie WKKW i ujeż­dże­nia, zdo­by­wa­jąc m.in. meda­le Mistrzostw Polski Młodych Koni.
Pod koniec 2013 roku El Bonillem zain­te­re­so­wał się kupiec z Belgii. Jako waru­nek zaku­pu posta­wił uzna­nie go w Anglo European Studbook (AES). W tym celu ogier został zgło­szo­ny na pró­bę dziel­no­ści ogie­rów orga­ni­zo­wa­ną w Holandii. Konie zgła­sza­ne były do 3 kate­go­rii użyt­ko­wych (sko­ki, ujeż­dże­nie, WKKW), w któ­rych odby­wa­ła się oce­na. El Bonillo był jedy­nym spo­śród ok. 30 koni oce­nia­nym pod kątem WKKW oraz jedy­nym przed­sta­wi­cie­lem rasy mało­pol­skiej. W pierw­szej kolej­no­ści odby­ła się pre­zen­ta­cja w ręku (pokrój i ruch), następ­nie pokaz w kory­ta­rzu (sko­ki luzem i ruch luzem koni ujeż­dże­nio­wych) oraz pró­ba sko­ków pod sio­dłem, pod­czas któ­rej El Bonilla dosia­dał jego nowy jeź­dziec Janus Archie.
Po pomyśl­nym wyni­ku pró­by El Bonillo otrzy­mał licen­cję hodow­la­ną AES i tra­fił w ręce Evy Vanwijnsberghe, któ­ra wią­że z nowym koniem poważ­ne pla­ny spor­to­we.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my Janowi Zuberowi, któ­ry w Europie dał się już poznać jako hodow­ca dobrych użyt­ko­wo koni mało­pol­skich.

Gratulujemy rów­nież Katarzynie Papajak i dzię­ku­je­my za użyt­ko­wa­nie oraz pro­mo­wa­nie koni pol­skiej hodow­li na pozio­mie mię­dzy­na­ro­do­wym.

Hodowca i Jeździec