Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie zwrotu grzbietów „Świadectw pokryć klaczy”

27 stycznia 2014 · Kategoria: Ogłoszenia, Sprawy hodowlane, ·

Polski Związek Hodowców infor­mu­je, że zgod­nie z §10, ust.2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 26 listo­pa­da 2009 r. w spra­wie mate­ria­łu bio­lo­gicz­ne­go wyko­rzy­sty­wa­ne­go w roz­ro­dzie zwie­rząt gospo­dar­skich „Jedną część ory­gi­na­łu świa­dec­twa pokry­cia kla­czy, o któ­rym mowa w ust.1, wysta­wia­ne­go bez­po­śred­nio po pokry­ciu, otrzy­mu­je wła­ści­ciel kla­czy, a dru­gą część ory­gi­na­łu pod­miot pro­wa­dzą­cy punkt kopu­la­cyj­ny prze­ka­zu­je pod­mio­to­wi pro­wa­dzą­ce­mu księ­gę hodow­la­ną lub rejestr, do któ­re­go jest wpi­sa­ny ogier uży­ty do kry­cia.
Zgodnie z pro­ce­du­rą wpro­wa­dzo­ną przez PZHK, aby otrzy­mać dru­ki „Świadectw pokryć kla­czy” na następ­ny rok, grzbie­ty „Świadectw pokryć kla­czy” nale­ży zwró­cić po sezo­nie kry­cia, naj­póź­niej do 15 stycz­nia następ­ne­go roku.

Hodowca i Jeździec