Aktualności

MPMK w skokach przez przeszkody 2014

20 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki luzem / Wolne skoki, Skoki przez przeszkody, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni oraz Komisja Koordynacyjna infor­mu­ją, że został zmo­dy­fi­ko­wa­ny tego­rocz­ny ter­min Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy. Od lat te MPMK były roz­gry­wa­ne w trze­cim tygo­dniu sierp­nia. Termin ten jest naj­od­po­wied­niej­szy dla zawod­ni­ków i koni, nie tyl­ko z racji wybo­ru naszej repre­zen­ta­cji na Mistrzostwa Świata Młodych Koni w Lanaken, ale tak­że orga­ni­za­cji Sportowego Czempionatu w Olszy. W związ­ku z orga­ni­za­cją wie­lu imprez spor­to­wych w trze­cim tygo­dniu sierp­nia poda­ny wcze­śniej ter­min 29 – 31.08. został prze­su­nię­ty o jeden dzień. Ostateczną datą roz­gry­wa­nia tego­rocz­nych, sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni jest 28 – 30.08. Podobnie jak w roku ubie­głym zawo­dy te zosta­ną roze­gra­ne w cen­trum Polski, na tere­nie ośrod­ka w Gajewnikach.
Mamy nadzie­ję, ze mimo tej zmia­ny wszy­scy chęt­ni doja­dą, aby zoba­czyć nie tyl­ko naj­lep­sze mło­de konie w rocz­ni­ku, ale tak­że po raz pierw­szy w tym roku wyse­lek­cjo­no­wa­ne konie 2,5 – 3 let­nie pre­zen­to­wa­ne w Czempionacie Koni SP oraz WLKP w sko­kach luzem.

Hodowca i Jeździec