Aktualności

Test obcego powożącego

18 marca 2014 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa:

Serdecznie zapra­sza­my hodow­ców, wła­ści­cie­li oraz wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na test obce­go powo­żą­ce­go w Zakładzie Treningowym Klaczy w Książu. Test odbę­dzie się w dniu 1 kwiet­nia 2014 r. (wto­rek), roz­po­czę­cie pla­no­wa­ne jest na godz. 9:00, a obcym powo­żą­cym będzie Krzysztof Rembowski.

Hodowca i Jeździec