Aktualności

Kwiatek Zwycięża w Halowym Pucharze Polski

17 marca 2014 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie, · Rasa:

W dniach 14 – 15.03 odbył się Finał II Volkswagen Halowego Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. Po dwóch eli­mi­na­cjach w Poznaniu i w Lublinie, przy­szedł czas na start w Warszawie. Po czte­rech kon­kur­sach, Bartłomiej Kwiatek pro­wa­dził w ran­kin­gu HPP. W pierw­szym kon­kur­sie fina­ło­wym zajął dru­gie miej­sce. Oznaczało to, że w sobo­tę, aby się­gnąć po zło­ty medal, musi zwy­cię­żyć. Kwiatek poje­chał bez­błęd­nie, a jego ślą­skie konie SonetJack Daniell’s wal­czy­ły dziel­nie do ostat­niej bram­ki.

Zawodnik Sudeckiego Ludowego Klubu Sportowego Książ, posze­rzył swo­ją kolek­cję zło­tych meda­li. W zeszłym roku zdo­był brąz na HPP, a oprócz tego posia­da aż 9 zło­tych krąż­ków Mistrzostw Polski i srebr­ny z Mistrzostw Świata.

Wygrana w Halowym Pucharze Polski to dobry począ­tek sezo­nu. Pod koniec kwiet­nia rusza sezon otwar­ty, gdzie Bartek będzie przy­go­to­wy­wał się do star­tu w tego­rocz­nych Mistrzostwach Świata.

aDSC05274

Hodowca i Jeździec