Aktualności

Uznawanie koni importowanych do ksiąg stadnych koni rasy wlkp oraz sp

17 marca 2014 · Kategoria: MPMK, Programy hodowli, · Rasa: ,

Polski Związek Hodowców Koni przy­po­mi­na, iż zgod­nie z nowym zapi­sem w pro­gra­mach hodow­li koni rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi (pkt.III.1), od 20 czerw­ca 2013 r. każ­da klacz i ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­re pre­ten­du­ją do uzna­nia w księ­gach stad­nych koni ras sp i wlkp, muszą pocho­dzić od matek wpi­sa­nych do księ­gi głów­nej. Przepis ten doty­czy rów­nież ogie­rów i kla­czy star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

Hodowca i Jeździec