Aktualności

W rankingu CAVALIADA Tour jest lider, ale…

11 marca 2014 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Skoki przez przeszkody, ·

Już 13 mar­ca roz­po­czy­na się jed­na z naj­waż­niej­szych imprez jeź­dziec­kich w tej czę­ści Europy – CAVALIADA Warszawa 2014. W zawo­dach CSI3*-W poje­dzie 70 zawod­ni­ków z 13 kra­jów, któ­rzy zgło­si­li 149 koni. Wśród zgło­szo­nych zawod­ni­ków są nazwi­ska, któ­re wie­lo­krot­nie poja­wia­ją się na are­nach mię­dzy­na­ro­do­wych.

CAVALIADA Warszawa koń­czy pucha­ro­wy cykl CAVALIADY Tour w sezo­nie 2013/2014. Śledząc listy zgło­szo­nych zawod­ni­ków, na Hali Torwar zapo­wia­da się nie tyl­ko zacię­ta rywa­li­za­cja o awans do Pucharu Świata, ale rów­nież emo­cjo­nu­ją­ca wal­ka w ostat­nich dwóch kon­kur­sach zali­cza­nych do CAVALIADA Tour.

Sytuacja w tabe­li po zawo­dach CAVALIADA Lublin jest bar­dzo wyrów­na­na. Co praw­da podwój­ny zwy­cięz­ca z Poznania – Felix Hassman jest nadal lide­rem, ale znacz­nie zbli­ży­li się do nie­go Polacy: Jarosław SkrzyczyńskiAndrzej Głoskowski, któ­rzy wygry­wa­li w ostat­ni week­end w Lublinie.

Z pierw­szej dzie­siąt­ki aktu­al­ne­go ran­kin­gu CAVALIADA Tour z Polaków kibi­ce zoba­czą jesz­cze Łukasza KozęMściwoja Kieconia. Wśród mię­dzy­na­ro­do­we­go skła­du CAVALIADA Warszawa o tytuł naj­lep­sze­go zawod­ni­ka CAVALIADA Tour wal­czyć będzie Andrus Petrovas, Jana Vinckier, Ales OpatrnySuzanne Tepper. Biorąc pod uwa­gę, że w ostat­nim kon­kur­sie Grand Prix punk­ty będą mno­żo­ne podwój­nie, prak­tycz­nie wszy­scy zacho­wu­ją szan­sę na koń­co­wy suk­ces.

Pula nagród CAVALIADA Tour wyno­si 50 000 zło­tych. W kla­sy­fi­ka­cji NAJLEPSZY POLSKI ZAWODNIK – pol­ski zawod­nik, któ­ry uzy­ska naj­więk­szą licz­bę punk­tów boni­fi­ka­cyj­nych otrzy­ma samo­chód oso­bo­wy VOLKSWAGEN UP o war­to­ści 30.000,00 zł brut­to.

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z peł­ny­mi lista­mi zawod­ni­ków: Master List oraz Master List Juniors.

Hodowca i Jeździec