Aktualności

Bartłomiej Kwiatek liderem w rankingu Halowego Pucharu Polski!

10 marca 2014 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Powożenie, · Rasa:

W dniach 7 i 8 mar­ca odby­ła się dru­ga eli­mi­na­cja z cyklu Volkswagen Halowy Puchar Polski w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi w Lublinie. Pierwsza z nich odby­ła się na począt­ku grud­nia w Poznaniu na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie Bartłomiej Kwiatek w pierw­szym kon­kur­sie zajął dru­gie, a w dru­gim pierw­sze miej­sce. Uzbierał tym samym 45 punk­tów w ran­kin­gu obej­mu­jąc pierw­sze miej­sce w tabe­li.

Bartłomiej Kwiatek

Bartłomiej Kwiatek

Do Lublina Bartek zabrał dwa ślą­skie konie – Jack Daniell’sSonet. Zawodnik Sudeckiego Ludowego Klubu Sportowego Książ, w piąt­ko­wym prze­jeź­dzie nie pozo­sta­wił złu­dzeń swo­im rywa­lom poko­nu­jąc par­kur na czy­sto i zaj­mu­jąc pierw­sze miej­sce. W sobot­nim kon­kur­sie było nie­co gorzej. Kwiatek zali­czył dwie zrzut­ki i upla­so­wał się na dru­giej pozy­cji. Drugie miej­sce pozwo­li­ło jed­nak utrzy­mać pro­wa­dze­nie w ran­kin­gu!
Bartek po dwóch eli­mi­na­cjach i czte­rech kon­kur­sach pro­wa­dzi w tabe­li, z 90‐cioma punk­ta­mi na kon­cie, z 10‐cio punk­to­wą prze­wa­gą do dru­gie­go miej­sca.

Przed nami wiel­ki finał na war­szaw­skim Torwarze – już w naj­bliż­szy week­end, w dniach 14 i 15 mar­ca. W ubie­głym roku Kwiatek zdo­był brą­zo­wy medal Halowego Pucharu Polski. Jak będzie tym razem? Trzymamy kciu­ki, w szcze­gól­no­ści, że zaprzę­gi paro­kon­ne nie są czar­nym koniem Bartka, któ­ry na co dzień spe­cja­li­zu­je się w powo­że­niu zaprzę­ga­mi jed­no­kon­ny­mi.

Hodowca i Jeździec