Aktualności

Odpowiedź MRiRW w sprawie dopłat zwierzęcych

10 marca 2014 · Kategoria: Finansowanie, ·

Polski Związek Hodowców Koni otrzy­mał pisem­ną odpo­wiedź (link do pisma) od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo pro­te­sta­cyj­ne prze­ciw zmia­nie usta­wy o płat­no­ściach w ramach sys­te­mów wspar­cia bez­po­śred­nie­go z dnia 14 lute­go 2014 r.

Hodowca i Jeździec