Aktualności

Zaproszenie na seminarium

7 marca 2014 · Kategoria: CAVALIADA Tour, Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych ma przy­jem­ność zapro­sić Państwa na semi­na­rium, któ­re popro­wa­dzi Katie Williams – świa­to­wej kla­sy spe­cja­li­sta ds. żywie­nia koni.
Seminarium odbę­dzie się 15 – 16 mar­ca 2014 roku pod­czas Cavaliady Warszawa (Hala Torwar, ul. Łazienkowska 6A, Warszawa) w Centrum Konferencyjnym (II p.). Udział w szko­le­niach jest bez­płat­ny. Warunkiem udzia­łu jest potwier­dze­nie obec­no­ści i posia­da­nie bile­tu wstę­pu na wyda­rze­nie Cavaliada Warszawa.

Seminarium, to jed­no­cze­śnie inau­gu­ra­cja współ­pra­cy „Akademii Hodowcy i Jeźdźca” – pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go Polskiego Związku Hodowców Koni skie­ro­wa­ne­go do użyt­kow­ni­ków i hodow­ców koni, reali­zo­wa­ne­go wspól­nie z Uniwersytetem Jeździeckim. Tym samym roz­po­czy­na­my cykl szko­leń i kur­sów z róż­nych dzie­dzin hodow­la­nych i jeź­dziec­kich.

Mamy nadzie­ję, zdo­by­ta wie­dza przy­da się Państwu w codzien­nej pra­cy i wpły­nie na jakość hodow­li oraz dobro­stan koni.

Zapraszam,
Andrzej Stasiowski
Polski Związek Hodowców Koni

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z pro­gra­mem semi­na­rium.

Hodowca i Jeździec