Aktualności

HiJ - Wiosna 2014

8 kwietnia 2014 · Kategoria: Wydawnictwo, ·

Do sprze­da­ży tra­fi­ło naj­now­sze wyda­nie kwar­tal­nika Hodowca i Jeździec (2/2014 wio­sna). Ten numer ma AŻ 140 stron, a w nim mię­dzy inny­mi: wywiad z nowym dyrek­to­rem wro­cław­skie­go toru wyści­gów kon­nych - Jerzym Sawką, przy­bli­ża­my tema­ty­kę badań mar­ke­rów gene­tycz­nych, a tak­że powró­ci­my na chwi­lę do Walnego Zjazdu WBFSH, któ­ry miał miej­sce na począt­ku paź­dzier­nika ubie­głe­go roku w Warszawie. To i wie­le, WIELE wię­cej w naj­now­szym nume­rze „Hodowcy i Jeźdźca”.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec