Aktualności

Bartłomiej Kwiatek wygrywa bezkonkurencyjnie CAI Fabiansebestyen 2014

5 maja 2014 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, ·

Bartłomiej Kwiatek, zawod­nik Stada Ogierów w Książu wraz ze swo­im dru­gim koniem – Niger wystar­to­wał pod­czas dłu­gie­go majo­we­go week­en­du na zawo­dach w węgier­skim Fabiansebestyen.
Zawodnik wygrał kon­kurs ujeż­dże­nia z bar­dzo dobrym wyni­kiem 40,77 pkt. z 7‑io punk­to­wą prze­wa­gą do dru­gie­go zawod­ni­ka! Wynik ten jest naj­lep­szym dotych­czas dla konia Niger 2005 (Turkus – Niwa / Alpinex), hod. SO Książ.

W pró­bie mara­to­nu zajął trze­cie miej­sce utrzy­mu­jąc pro­wa­dze­nie po dwóch dniach. Na koniec zwy­cię­żył poko­nu­jąc jako jedy­ny, bez zrzu­tek i w nor­mie cza­su, par­kur w kon­kur­sie zręcz­no­ści powo­że­nia, usta­wia­ny przez Gabora Fintę – Gospodarza Toru na tego­rocz­nych Mistrzostwach Świata Zaprzęgów Jednokonnych, Izsak 2014. I tak dru­gi raz z rzę­du Bartłomiej KwiatekNiger wygry­wa­ją mię­dzy­na­ro­do­we zawo­dy CAI Fabiansebestyen.

Zawody w Fabiansebestyen to wiel­kie świę­to koni. Wygrana Bartłomieja Kwiatka w tym miej­scu jest bar­dzo dobrym wyznacz­ni­kiem, ponie­waż tego­rocz­ne Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi odby­wa­ją się wła­śnie na Węgrzech. BartekNiger byli bez­kon­ku­ren­cyj­ni, a zawod­nik jest bar­dzo zado­wo­lo­ny z for­my zapre­zen­to­wa­nej na zawo­dach. A już w przy­szły week­end zoba­czy­my powo­żą­ce­go na Krajowych Zawodach w Morawie koło Strzegomia, gdzie na żywo moż­na zoba­czyć zma­ga­nia jed­ne­go z naj­lep­szych zawod­ni­ków na świe­cie.

fot.  István Vida-Szűcs

fot. István Vida-Szűcs

fot.  István Vida-Szűcs

fot. István Vida-Szűcs

fot.  István Vida-Szűcs

fot. István Vida-Szűcs

fot.  István Vida-Szűcs

fot. István Vida-Szűcs

fot.  István Vida-Szűcs

fot. István Vida-Szűcs

fot.  István Vida-Szűcs

fot. István Vida-Szűcs

Hodowca i Jeździec