Aktualności

Pro­gra­m hodowli koni zimnokrwistych

6 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa:

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ujed­no­li­co­nym pro­gra­mem hodow­la­nym koni zim­no­krwi­stych (pol­skie­go konia zim­no­krwi­ste­go, koni sokól­skich oraz koni sztum­skich). Program ten został zaak­cep­to­wa­ny przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i będzie obo­wią­zy­wać od 1 stycz­nia 2015 r.

Hodowca i Jeździec