Aktualności

Coś dla hodowcy – Konkurs Tradycyjnego Powożenia

12 maja 2014 · Kategoria: Konferencje, seminaria, szkolenia i wykłady, Powożenie, ·

Polskie Towarzystwo Powozowe zapra­sza na szko­le­nie doty­czą­ce tra­dy­cyj­ne­go powo­że­nia. Odbędzie się ono na tere­nie SO Łąck w dnich 17 ‑18 maja br. W ubie­głym roku odbył się w Polsce (Zamek i Stada Ogierów Książ), pierw­szy Międzynarodowy Konkurs Tradycyjnego Powożenia.
Zaplanowana na 12 – 13 lip­ca tego roku dru­ga edy­cja nasze­go Konkursu cie­szy się już w tej chwi­li dużym zain­te­re­so­wa­niem zarów­no w Polsce jak i za gra­ni­cą. W związ­ku z tym Towarzystwo pro­po­nu­je spo­tka­nie, któ­re pomo­że poten­cjal­nym uczest­ni­kom odpo­wied­nio przy­go­to­wać swo­je zaprzę­gi do tego typu kon­kur­sów.

Program:

17 maja (sobota) – sala konferencyjna

 • 10:00 – Historia Konkursów Tradycyjnego Powożenia oraz ich zna­cze­nie dzi­siaj
 • 12:00 – Typ i styl zaprzę­gu, cz. 1
 • 14:00 – Przerwa obia­do­wa
 • 16:00 – Typ i styl zaprzę­gu, cz. 2
 • 18:00 – Podsumowanie I Międzynarodowego Konkursu Tradycyjne Powożenia Książ 2013
 • 20:00 – Kolacja

18 maja (niedziela) – teren stada

 • 10:00 – Zajęcia prak­tycz­ne z zaprzę­ga­mi
  • Prezentacja pojaz­dów z wozow­ni Stada Ogierów Łąck
  • Dopasowanie uprzę­ży i zaprzę­ga­nie
  • Omówienie zadań dla powo­żą­ce­go i luza­ków
 • 14:00 – Przerwa obia­do­wa
 • 15:30 – Przyjmowanie wstęp­nych zgło­szeń do II Międzynarodowego Konkursu Tradycyjnego Powożenia Książ 12 – 13 lip­ca 2014

Osoby któ­re ocze­ku­ją kon­sul­ta­cji w tema­cie odpo­wied­nie­go dobo­ru pojaz­du, koni, uprzę­ży, ubio­rów powo­żą­ce­go i osób towa­rzy­szą­cych pro­si­my o przy­wie­zie­nie ze sobą zdjęć lub fil­mu. Istnieje rów­nież moż­li­wość przy­jaz­du z wła­snym zaprzę­giem.

Szkolenie pro­wa­dzą Andrzej Novák-Zempliński oraz Ireneusz Kozłowski.

Koszt uczestnictwa:

150 zł + koszt noc­le­gu i wyży­wie­nia.

Szkolenie jest otwar­te dla wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych tra­dy­cyj­nym powo­że­niem.

Zgłoszenia:

Prosimy wysy­łać na tel: 604 – 789-199 (sms lub zgło­sze­nie ust­ne) lub mail: hpp‑d@wp.pl

Informacje o kon­kur­sie www.tradition.com.pl

powozy

Hodowca i Jeździec