Aktualności

Kwiatek zaczął otwarty sezon Mistrzostw Świata!

2 maja 2014 · Kategoria: Powożenie, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Bartłomiej Kwiatek, zawod­nik Stada Ogierów w Książu roz­po­czął sezon otwar­ty, star­tu­jąc na Międzynarodowych Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami CAI3* Kladruby nad Labem w Czechach. Wice Mistrz Świata z 2010 roku powo­zi zaprzę­giem jed­no­kon­nym. Tym razem na zawo­dy wybrał swo­je­go trze­cie­go konia – ślą­skie­go ogie­ra Bergen. W roku Mistrzostw Świata Kwiatek jest jed­nym z nie­licz­nych zawod­ni­ków, któ­rzy posia­da­ją aż trzy konie, któ­re mogą wziąć udział w Mistrzostwach.

Zawodnik SO Książ ukoń­czył zawo­dy na pią­tym miej­scu (w kate­go­rii star­to­wa­ło aż 35 zaprzę­gów!). Warto pod­kre­ślić fakt, że Bergen 2005 (Turkus – Berenika / Mundial), hod. SO Książ to naj­mniej doświad­czo­ny koń Kwiatka, a do Czech przy­bi­li zawod­ni­cy któ­rzy od lat swo­imi koń­mi bio­rą udział w MŚ, w tym srebr­ny meda­li­sta Mistrzostw Świata z 2012 roku (Michael Barbey (SUI)) oraz bar­dzo moc­na dru­ży­na Szwajcarów.
Mistrzostwa Świata odbę­dą się w ostat­ni week­end wrze­śnia w węgier­skim Izsak. Kwiatek w dłu­gi week­end znów poja­wi się na mię­dzy­na­ro­do­wym hipo­dro­mie ze swo­im dru­gim koniem – Nigerem na zawo­dach CAI Fabiansebestyen (HUN).

Bergen

Hodowca i Jeździec