Aktualności

Pro­gra­m hodowli koni rasy śląskiej i huculskiej

1 maja 2014 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z ujed­no­li­co­ny­mi pro­gra­ma­mi hodow­la­ny­mi koni rasy ślą­skiej oraz koni rasy hucul­skiej, któ­re dostęp­ne są na stro­nie z Programami hodow­la­ny­mi. Programy te zosta­ły zaak­cep­to­wa­ne przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i obo­wią­zu­ją od dnia dzi­siej­sze­go, tzn. od 1 maja 2014 r.

Hodowca i Jeździec