Aktualności

Poszukiwani testerzy do ZT

30 kwietnia 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Ujeżdżenie, WKKW, Zakłady Treningowe, ·

Polski Związek Hodowców Koni zapra­sza do skła­da­nia CV doświad­czo­nych zawod­ni­ków dys­cy­plin: sko­ki przez prze­szko­dy, WKKW i ujeż­dże­nie, któ­rzy są zain­te­re­so­wa­ni współ­pra­cą z PZHK – testo­wa­niem ogie­rów i kla­czy w Zakładach Treningowych oraz polo­wych pró­bach dziel­no­ści, jako tester, tzw. obcy jeź­dziec.

W CV nale­ży podać kla­sę spor­to­wą i rok, w któ­rym zosta­ła zdo­by­ta oraz naj­lep­sze wyni­ki spor­to­we w MPMK czy kon­kur­sach dla koni star­szych.

Wybrani jeźdź­cy zosta­ną zapro­sze­ni na szko­le­nie, któ­re odbę­dzie się 22 maja (czwar­tek) na tere­nie SO Bogusławice. Obejmie ono zarów­no część teo­re­tycz­ną, jak i prak­tycz­ną i jest skie­ro­wa­ne do jeźdźców-testerów, zarów­no tych, któ­rzy oce­nia­li już konie w ZT, jak i nowych kan­dy­da­tów na „obcych jeźdź­ców”. Szkolenie będą pro­wa­dzi­ły uzna­ne w śro­do­wi­sku jeź­dziec­kim oso­by m.in.: Jarosław Wierzchowski, Wacław Pruchniewicz czy pro­fe­sor Szczepan Chrzanowski z SGGW.

Oferty pro­si­my wysy­łać na adres cuber@pzhk.pl do 15 maja.

Hodowca i Jeździec