Aktualności

Małe konie z Sierakowa na wielkich imprezach w Europie

30 czerwca 2014 · Kategoria: Imprezy hodowlane, · Rasa:

Z rado­ścią infor­mu­je­my że po zeszło­rocz­nym poka­zie w nie­miec­kim Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse) Grupa Andrzeja Woźniaka z Sierakowa (mło­dzie­żo­wa akro­ba­ty­ka na koni­kach pol­skich) dosta­ła kolej­ne zapro­sze­nia na pre­sti­żo­we impre­zy w Niemczech. Już 1 lip­ca wyru­szą do Stadniny Marbach na jubi­le­usz obcho­dów 500-lecia.

W dniach 02.07 – 05.07 2014 w poka­zach i w Zebraniu ESSA oprócz koni­ków i mło­dzie­ży z Sierakowa wezmą udział: Kladruby, Lipizza, Písek, Topoľčianky, Avenches, Piber, Landgestüt Redefin, Neustadt-Dosse i inne.

Przy oka­zji w Marbach odbę­dzie się kolej­ny Walny Zjazd Europejskiego Stowarzyszenia Stad i Stadnin Państwowych (European State Studs Association) gdzie SO Sieraków jako czło­nek będzie ubie­ga­ło się o orga­ni­za­cję w Sierakowie Walnego Zjazdu ESSA w roku 2015 co może być dosko­na­łą oka­zją do pro­mo­cji koni pol­skiej hodow­li.

Grupa z Sierakowa pro­mu­je nie tyl­ko koni­ki pol­skie – naszą rodzi­mą rasę koni, któ­ra zna­ko­mi­cie spraw­dza się w pra­cy pod sio­dłem dla mło­dzie­ży, świet­nie radząc sobie tak­że w zaprzę­gach, ale tak­że jeź­dziec­two wśród naj­młod­szych i inne pol­skie rasy koni utrzy­my­wa­ne w SO Sieraków.

Trzymamy kciu­ki!!!

IMG_2539

IMG_2597

IMG_2614

Hodowca i Jeździec