Aktualności

Aukcja „TERAZ POLSKIE KONIE” 2014

24 lipca 2014 · Kategoria: Aukcje i sprzedaże, CAVALIADA Tour, Teraz Polskie Konie, ·

Polski Związek Hodowców Koni i Agencja Nieruchomości Rolnych, we współ­pra­cy z fir­mą Polturf – Barbara Mazur i Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, zapra­sza­ją do zapo­zna­nia się z warun­ka­mi zgło­szeń koni na aukcję koni wierz­cho­wych „Teraz Polskie Konie”, któ­ra pla­no­wa­na jest w Pawilonie Polskiej Hodowli, w cza­sie Cavaliady w Poznaniu w dniach 4 – 7 grud­nia br.

Może dzię­ki powyż­szej ini­cja­ty­wie uda się nawią­zać do naj­lep­szych tra­dy­cji Aukcji Pride of Poland, impre­zy odby­wa­ją­cej się w Janowie Podlaskim nie­prze­rwa­nie od ponad 30 lat, gdzie pol­ski koń czy­stej krwi arab­skiej jest roz­po­zna­wal­ną i cenio­ną mar­ką na forum mię­dzy­na­ro­do­wym. Tak, aby rynek na konie pol­skiej hodow­li pomyśl­nie się roz­wi­jał…

Zapraszamy poten­cjal­nych wystaw­ców, klien­tów oraz publicz­ność na aukcje „Teraz Polskie Konie”!!! Budujmy razem histo­rię nowe­go przed­się­wzię­cia, któ­re miej­my nadzie­ję, sku­tecz­nie zasty­mu­lu­je obrót koń­mi rodzi­mej hodow­li, bowiem cudze chwa­li­cie swe­go nie zna­cie, sami nie wie­cie co posia­da­cie!

Hodujemy w Polsce konie do spor­tu, rekre­acji i tury­sty­ki. Mamy dosko­na­łe i wszech­stron­nie użyt­ko­we pol­skie konie. Nie musi­my kupo­wać ich na zacho­dzie. Jedynie pochwal­my się nimi…

Do zoba­cze­nia w Pawilonie Polskiej Hodowli na tere­nie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod­czas Cavaliady, 4 – 7 grud­nia br.

W załą­cze­niu for­mu­larz zgło­sze­nio­wy.

Teraz Polskie Konie

Hodowca i Jeździec