Aktualności

Płatności bezpośrednie 2015-2020

2 lipca 2014 · Kategoria: Finansowanie, ·

Uprzejmie infor­mu­je­my, że w dniu 1 lip­ca br., w związ­ku z trwa­ją­cy­mi kon­sul­ta­cja­mi spo­łecz­ny­mi sys­te­mu płat­no­ści bez­po­śred­nich w latach 2015-2020, odby­ło się spo­tka­nie przed­sta­wi­cie­li Polskiego Związku Hodowców Koni (Zbigniew Jaworski, Andrzej Woda, Andrzej Stasiowski) z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Markiem Sawickim.

Minister ze zro­zu­mie­niem przy­jął infor­ma­cję Związku o pogar­sza­ją­cych się warun­kach hodow­li koni, szcze­gól­nie w Polsce wschod­niej i południowo-wschodniej. Poinformował, że w ramach pla­no­wa­nych płat­no­ści zwią­za­nych z pro­duk­cją nie ma aktu­al­nie moż­li­wo­ści bez­po­śred­nie­go wspar­cia do hodow­li koni, ze wzglę­du na brak prze­pi­sów unij­nych w tym zakre­sie. Szansa taka poja­wi się za ok. 3 lata, pod warun­kiem wpro­wa­dze­nia odpo­wied­nich zmian przez Parlament Europejski. Jednakże, dostrze­ga­jąc wagę pro­ble­mu, Minister obie­cał wpro­wa­dze­nie pre­fe­ren­cji dla gospo­darstw rol­nych utrzy­mu­ją­cych konie, któ­re będą ubie­gać się o wspar­cie w ramach pod­dzia­ła­nia „Modernizacja gospo­darstw rol­nych”, jakie prze­wi­dzia­ne jest w PROW 2015-2020.

Print Friendly, PDF & Email
Hodowca i Jeździec