Aktualności

ZR w Kobylarni uznane za kwalifikacje do MPMK

17 lipca 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Komisja Koordynacyjna skła­da­ją­ca się z przed­sta­wi­cie­li Polskiego Związku Jeździeckiego oraz Polskiego Związku Hodowców Koni, mając na wzglę­dzie dobro zawod­ni­ków i koni, uzna­je jako kwa­li­fi­ka­cyj­ne do MPMK w sko­kach przez prze­szko­dy wyni­ki kon­kur­sów koni 4‑letnich z ZR w Kobylarni 28 – 29.06., mimo, że były sędzio­wa­ne przez jed­ne­go sędzie­go sty­lu.
Sprawa uchy­bień na tych zawo­dach zosta­ła skie­ro­wa­na do Kolegium Sędziów PZJ.

Hodowca i Jeździec