Aktualności

Zmiana w programach hodowli m, wlkp, sp – od 1 lipca 2014

16 lipca 2014 · Kategoria: Programy hodowli, · Rasa: ,,

Polski Związek Hodowców Koni, po wspól­nych usta­le­niach Komisji Ksiąg Stadnych Polskiego Konia Szlachetnego Półkrwi, Koni Rasy Wielkopolskiej i Małopolskiej oraz po kon­sul­ta­cjach z hodow­ca­mi, infor­mu­je iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaak­cep­to­wa­ło poniż­szą zmia­nę w pro­gra­mach hodow­li, któ­ra obo­wią­zu­je od 1 lip­ca 2014 roku. Programy koni rasy mało­pol­skiej, wiel­ko­pol­skiej oraz pol­ski koń szla­chet­ny pół­krwi powin­ny być reali­zo­wa­ne zgod­nie z wpro­wa­dzo­ną zmia­ną.

Zatwierdzona zmia­na w pro­gra­mach hodow­li koni ras m, wlkp i sp:

cytatDo księ­gi może zostać wpi­sa­ny koń pocho­dzą­cy od kla­czy speł­nia­ją­cej wyma­ga­nia wpi­su do księ­gi, jeże­li klacz ta zosta­nie wpi­sa­na do tej księ­gi naj­póź­niej w dniu wpi­su tego konia.

Hodowca i Jeździec