Aktualności

21.000 złotych na Grand Prix Ogierów

19 sierpnia 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, ·

Jeszcze do jutra moż­na zgła­szać konie do Grand Prix Ogierów, któ­re ma być roze­gra­ne pod­czas tego­rocz­nych Mistrzostw Polski Młodych Koni w sko­kach przez prze­szko­dy w Gajewnikach – w dniach 28 – 30 sierp­nia.
Przypominamy, że do wygra­nia jest 21.000 zło­tych (cał­ko­wi­ta pula nagród w MPMK‐B to bli­sko 100.000 zł), któ­re zosta­ną podzie­lo­ne pomię­dzy pierw­sze pięć par w kla­sy­fi­ka­cji koń­co­wej. Niestety aby kon­kurs doszedł do skut­ku warun­kiem koniecz­nym jest zgło­sze­nie doń mini­mum 8 koni. Niestety na dzi­siaj na listy star­to­we wpi­sa­no zale­d­wie 7 ogie­rów speł­nia­ją­cych warun­ki natu­ry for­mal­nej.
Wszyscy chęt­ni wziąć jesz­cze udział w GP Ogierów pro­sze­ni są o pil­ny kon­takt z biu­rem PZHK – Anną Cuber na adres cuber@pzhk.pl.

Grand Prix Ogierów – kon­kurs pod patro­na­tem i o nagro­dę Polskiego Związku Hodowców Koni – dla koni 7‐letnich i star­szych – super nowość MPMK 2014!

Hodowca i Jeździec