Aktualności

Igrzyska Jeździeckie – pierwsze konkursy za nami

27 sierpnia 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, Ujeżdżenie, · Rasa: ,,

Mistrzostwa Świata w Jeździectwie lub jak kto woli Jeździecki Mundial, to naj­waż­niej­sze mię­dzy­na­ro­do­we wyda­rze­nie jeź­dziec­kie na świe­cie. W śro­do­wi­sku jeź­dziec­kim potocz­nie nazy­wa­ne Igrzyskami Olimpijskimi. Nic dziw­ne­go, ponie­waż są roz­gry­wa­ne co czte­ry na zmia­nę z Igrzyskami Olimpijskimi.

W tym roku odby­wa­ją się w Normandii (Francja). Po raz pierw­szy nasz kraj repre­zen­tu­ją jeźdź­cy w aż sied­miu dys­cy­pli­nach jeź­dziec­kich (poni­żej skład pol­skiej eki­py). Wczoraj zakoń­czy­ły się pierw­sze kon­kur­sy. Jako pierw­si wystar­to­wa­li zawod­ni­cy ujeż­dże­nia, para‐ujeżdżenia i reinin­gu.

W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej eki­pa pol­skich dre­sa­ży­stów zaj­mu­je 17. miej­sce z łącz­nym wyni­kiem 200.843. Najlepszy rezul­tat (67,343%) uzy­ska­ła nasza naj­bar­dziej doświad­czo­na zawod­nicz­ka, uczest­nicz­ka IO w Londynie – Beata Stremler. Niewiele mniej, bo 67.257% uzy­ska­ła Anna Łukasik dosia­da­ją­ca wyho­do­wa­nej w Polsce przez Panią Katarzynę Milczarek kla­czy Stella Pack Ganda sp (Celtik sp – Grammy han. / Glückspilz han.). To debiut tej pary – wspa­nia­ły debiut, któ­ry dostrze­gły zagra­nicz­ne media. Klacz jest wła­sno­ścią zawod­nicz­ki. Trzecia w pol­skiej eki­pie, z róż­ni­cą zale­d­wie jed­ne­go punk­tu pro­cen­to­we­go, jest Żaneta Skowrońska.

Znamy już tak­że wyni­ki zawod­ni­ków reini­gu – czę­sto potocz­nie nazy­wa­ne­go ujeż­dże­niem w sty­lu west. W kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej Polska jest na 10. miej­scu z łącz­nym wyni­kiem 632 punk­tów. W kla­sy­fi­ka­cji indy­wi­du­al­nej naj­lep­szy jest Rafał Dolata, któ­ry ukoń­czył prze­jazd na 27. pozy­cji z wyni­kiem 214 punk­tów. To zale­d­wie 15 punk­tów róż­ni­cy do lide­ra kon­kur­su – Shawn Flarida repre­zen­tu­ją­ce­go bar­wy koleb­ki sty­lu west – Stanów Zjednoczonych.

Pierwszy start zakoń­czy­li rów­nież zawod­ni­cy para‐ujeżdżenia. W tej dys­cy­pli­nie mamy czte­rech repre­zen­tan­tów, star­tu­ją­cych w róż­nych gru­pach, w zależ­no­ści od stop­nia nie­peł­no­spraw­no­ści. Wszyscy star­tu­ją na koniach wyho­do­wa­nych w Polsce. W gru­pie Ia wystar­to­wa­ła Magdalena Cycak na mało­pol­skiej kla­czy wła­snej hodow­li – Samanta (Drajwer m – Sara typ.szlach. / NN), koń­cząc prze­jazd w wyni­kiem 59,251%, w Ib Mariusz Woszczek na kla­czy Ingria wlkp (Mywill KWPN – Idioma wlkp / Damon xx), hod. SK Pępowo, wł. Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym „Hej Koniku”. Para uzy­ska­ła 54,840%. W gru­pie III Polskę repre­zen­tu­je dwóch jeźdź­ców, któ­rych praw­do­po­dob­nie będzie­my mieć rów­nież oka­zję oglą­dać na IO w Rio de Janeiro. Tutaj lep­sza oka­za­ła się Karolina Karwowska star­tu­ją­ca na Emolu sp (Denar m – Etiuda śl. / Emigrant śl.), hod. i wł. Jerzego Scholastyka. Emola na co dzień dosia­da zawod­nicz­ka ujeż­dże­nia Natalia Kozłowska. Jej prze­jazd został oce­nio­ny na 64,053%. Tomasz Zdańkowski, dosia­da­ją­cy kasz­ta­no­wa­te­go Rimela sp (Emetic sp – Rolina śl. / Rekord śl.), hod. Tomasza Ptaszyńskiego, wł. Stowarzyszenia Jeździeckiego Hippoland, uzy­skał nie­ca­łe 3 punk­ty pro­cen­to­we mniej (61,237%).

Alltech_FEI_WEG_2014

Hodowca i Jeździec