Katalog ogierów ras szlachetnych do ZT Książ

Zapraszamy do zapo­zna­nia się z kata­lo­giem ogie­rów rasy śląskiej oraz pozostałych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-dnio­wego stacjo­nar­nego tre­ningu o pro­filu zaprzę­gowym w ZT Książ. Kwali­fikacja odbę­dzie się w dniu 12 sier­pnia, rozpo­częcie oceny ogierów szla­chetnych plano­wane jest na godzinę 8:00, a ogierów rasy śląskiej – na godzinę 11:00. Właści­cieli ogie­rów rasy śląs­kiej pro­simy o przed­stawienie koni do komi­syjnego pomiaru o godz. 9:30. Przypominamy postanowienia ogólne oraz postanowienia szczegółowe, dotyczące kwalifikacji ogierów w ZT Książ.
Wszys­tkich zain­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie zapra­szamy.

Przewiń do góry