Aktualności

Lukrecja sławi polską hodowlę

12 sierpnia 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Już zna­my naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­ne­go konia pol­skiej hodow­li nie­dziel­ne­go Grand Prix na zawo­dach CSI2* roz­gry­wa­nych w Ciekocinku. Okazała się nim dwu­na­sto­let­nia gnia­da klacz LUKRECJA sp (Turbud Quirinus BWP – Lozanna sp / Czad sp), hodow­li Anny Balazs-Zeuschner, a wła­sno­ści Stanisława Jóźwiakowskiego.

Doskonałe 9 miej­sce Lukrecji na 66 star­tu­ją­cych koni to zasłu­ga tak­że jej jeźdź­ca Szymona Tęczy, któ­ry otrzy­mał z rąk Tomasza Siergieja, człon­ka zarzą­du Polskiego Związku Hodowców Koni, spe­cjal­ną nagro­dę dla naj­lep­sze­go pol­skie­go konia zawo­dów.

Zawodnikowi, wła­ści­cie­lo­wi oraz hodow­cy Lukrecji gra­tu­lu­je­my!

fot. Anna Pawlak

fot. Anna Pawlak

Hodowca i Jeździec