Aktualności

Wszystkie medale Mistrzostw Polski SiMJ w WKKW zdobyte na polskich koniach!

12 sierpnia 2014 · Kategoria: Teraz Polskie Konie, WKKW, · Rasa: ,,,

W minio­ny week­end w Sopocie odby­ły się Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodych Jeźdźców w WKKW oraz Międzynarodowe Zawody ran­gi 1*, 2* i 3*. Wszystkie kon­kur­sy wygra­li zawod­ni­cy dosia­da­ją­cy koni pol­skiej hodow­li.

Pierwsze miej­sce w mię­dzy­na­ro­do­wym kon­kur­sie CIC3* i zara­zem tytuł Mistrza Polski Seniorów zdo­był Kamil Rajnert na mało­pol­skim wała­chu Jak Chef (Chef Supreme xx – Juka m / Bonaparte m) hod. SK Prudnik, wł. Anny Mańczak, któ­ry z tak dosko­na­łym wyni­kiem zade­biu­to­wał w kla­sie 3*! Jak Chef to bez­a­pe­la­cyj­nie naj­lep­szy koń pol­skiej hodow­li pod­czas tej impre­zy, wiec z rąk pre­ze­sa Polskiego Związku Hodowców Koni prof. Zbigniewa Jaworskiego zawod­nik przy­jął spe­cjal­ną nagro­dę i podzię­ko­wa­nia za efek­tyw­ną pro­mo­cję rodzi­mej hodow­li. Wicemistrzem Polski został Jerzy Krukowski dosia­da­ją­cy kla­czy Apokalipsa „M” sp (Paradys KWPN – Amhara sp / Le Voltaire KWPN) hod. i wł. SK Moszna, zaj­mu­jąc jed­no­cze­śnie 4 miej­sce w kon­kur­sie mię­dzy­na­ro­do­wym. Brązowy medal MPS i 5 miej­sce w CIC3* wywal­czył Mariusz Kleniuk na kla­czy Winona sp (Love Affair han. – Waikiki sp / Spartakus han.) hod. i wł. Remigiusza Makowskiego. Drugie i trze­cie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji mię­dzy­na­ro­do­wej CIC3* zaję­li kolej­no Andreas Dibowski z Niemiec i Sanna Siltakropi z Finlandii.

W kon­kur­sie CIC2* zwy­cię­ży­ła Joanna Skibińska na wała­chu Irtysz sp (Limit sp – Iryda sp / Irydion sp) hod. Michała Różańskiego, wł. zawod­nicz­ki, zdo­by­wa­jąc zło­ty medal Mistrzostw Polski Młodych Jeźdźców. Drugie miej­sce w kon­kur­sie i srebr­ny medal wywal­czył Jan Mossakowski na wiel­ko­pol­skiej kla­czy Niagara (Skaleń xx – Nemezja wlkp/poch.trk. po Pistolet wlkp/poch.trk.) hod. Andrzeja Durajskiego, wł. Kamili Kamzelskiej. Brązowy medal otrzy­mał Piotr Dąbrowski dosia­da­ją­cy swo­jej wła­sno­ści ogie­ra Pakiet m (Emetyt m – Pandora m / Palant m) hod. Macieja Krawczyka (8 miej­sce w CIC2*). W kla­sy­fi­ka­cji ogól­nej kon­kur­su trze­cie miej­sce zajął Jacek Gałczyński na kla­czy Promesa wlkp (Quamiro hol – Parada wlkp / Czynel xx) hod. i wł. SK Racot.

Najlepszą parą kon­kur­su CIC* oka­zał się Mateusz Kiempa i ogier Ambrozjo J trk. (Czarczaf wlkp – Ambrozja wlkp/ Hamlet Go trk) hod. i wł. Jerzego Joskowskiego, poko­nu­jąc Andreasa Brandta z Niemiec i Aistisa Vitkauskasa z Litwy. Tuż za podium upla­so­wał się Mateusz Sarnecki dosia­da­ją­cy mało­pol­skie­go ogie­ra Ebonit (Jalienny AA – Emfaza m /Kwartet AA) hod. SK Janów Podlaski, wł. Alicji Sarneckiej.

Szczegółowe wyni­ki: www.hipodrom.sopot.pl

Kamil Rajnert - JAK CHEF fot. Małgorzata Odyniec

Kamil Rajnert – JAK CHEF
fot. Małgorzata Odyniec

Hodowca i Jeździec