Aktualności

ZT Włocławek II turnus odwołany

11 sierpnia 2014 · Kategoria: ZT Klaczy, · Rasa: ,,,

Z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że ze wzglę­du na rezy­gna­cję orga­ni­za­to­ra, odwo­ła­ny zosta­je II tur­nus wierz­cho­we­go Zakładu Treningowego we Włocławku.
Wszystkich zain­te­re­so­wa­nych prze­pra­sza­my za zaist­nia­łą sytu­ację.

Hodowca i Jeździec