Aktualności

Dwa medale na Mistrzostwach Europy w Powożeniu zdobyte na polskich koniach

26 sierpnia 2014 · Kategoria: Powożenie, · Rasa: ,

W minio­ny week­end, w Państwowym Stadzie Ogierów w Książu, roze­gra­ne zosta­ły Mistrzostwa Europy Dzieci i Młodzieży. Polacy wywal­czy­li aż trzy meda­le (zło­to i brąz indy­wi­du­al­nie oraz brąz dru­ży­no­wo). Poznaliśmy tak­że nowe­go Mistrza Polski Seniorów, a wła­ści­wie Mistrzynię. Zwyciężyła Weronika Kwiatek, detro­ni­zu­jąc tym samym swo­je­go bra­ta, któ­ry 9 razy z rzę­du zdo­by­wał sta­wał na naj­wyż­szym podium Mistrzostw Polski w Powożeniu.

Mistrzem Europy Młodych Powożących duży­mi koń­mi został Marcin Kilańczyk powo­żą­cy 6‐letnim ślą­skim wała­chem Prymus (Tycjan śl. – Prymka śl. / Ryko śl.), wyho­do­wa­nym przez Antoniego Zwierzańskiego, wł. Andrzeja Kilańczyka. Po feno­me­nal­nym wystę­pie w kon­kur­sie zręcz­no­ści powo­że­nia, Marcin awan­so­wał na pierw­szą pozy­cję i doko­nał tego na co wszy­scy liczy­li – zdo­był zło­ty medal Mistrzostw Europy.

Drugi medal dla Polski wywal­czy­ła debiu­tu­ją­ca w ME Weronika Bogacz, star­tu­ją­ca w kate­go­rii Dzieci z 6‐letnim Bohunem kuc (Gniewko m – Blanca hc / Sonet hc), hodow­ca: Józef Moździeń), wła­sno­ści zawod­nicz­ki.

Mistrzynią Polski i zwy­cięż­czy­nią CAI3* zosta­je Weronika Kwiatek, dla któ­rej to pierw­szy zło­ty krą­żek w życiu. Bartłomiej Kwiatek po 9‐ciu latach „zło­te­go pano­wa­nia” zdo­by­wa sre­bro i jest dru­gi w CAI3*. Brąz wra­ca po roku prze­rwy do Adriana Kostrzewy.

Możemy rów­nież ogło­sić, że meda­lo­wa trój­ka będzie sta­no­wić eki­pę na tego­rocz­ne Mistrzostwa Świata w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi w Izsak na Węgrzech.

FEI_European_Youth_Driving_Championships-2014

Hodowca i Jeździec