Aktualności

Lista kwalifikacyjna do MPMK w skokach przez przeszkody

25 sierpnia 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Polski Związek Hodowców Koni przed­sta­wia listę koni, któ­re star­to­wa­ły w zawo­dach kwa­li­fi­ka­cyj­nych do sko­ko­wych Mistrzostw Polski Młodych Koni 2014.

Jednocześnie przy­po­minamy, że wszyst­kie kla­cze i ogie­ry hodow­li zagra­nicz­nej, któ­re star­to­wa­ły w eli­mi­na­cjach i zakwa­li­fi­ko­wały się do MPMK, muszą zostać ziden­ty­fi­ko­wane przez odpo­wiedni OZHK/WZHK oraz wpi­sane do Centralnej Bazy Koniowatych PZHK, w prze­ciw­nym wypad­ku nie zosta­ną dopusz­czone do udzia­łu w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

Zwra­camy uwa­gę, że zgod­nie z pro­gra­mami hodow­li koni rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi, każ­da klacz i ogier hodow­li zagra­nicz­nej, któ­re pre­ten­dują do uzna­nia w księ­gach stad­nych koni ras sp i wlkp, muszą pocho­dzić od matek wpi­sa­nych do księ­gi głów­nej. Przepis ten doty­czy rów­nież ogie­rów i kla­czy star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

Hodowca i Jeździec