Aktualności

Lista kwalifikacyjna do MPMK w skokach przez przeszkody

25 sierpnia 2014 · Kategoria: MPMK, Skoki przez przeszkody, ·

Polski Związek Hodowców Koni przedstawia listę koni, które startowały w zawodach kwalifikacyjnych do skokowych Mistrzostw Polski Młodych Koni 2014.

Jednocześnie przy­po­minamy, że wszyst­kie kla­cze i ogiery hodowli zagra­nicz­nej, które startowały w eliminacjach i zakwa­li­fi­ko­wały się do MPMK, muszą zostać ziden­ty­fi­ko­wane przez odpo­wiedni OZHK/WZHK oraz wpi­sane do Centralnej Bazy Koniowatych PZHK, w prze­ciw­nym wypadku nie zostaną dopusz­czone do udziału w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

Zwra­camy uwagę, że zgod­nie z pro­gra­mami hodowli koni rasy wiel­ko­pol­skiej i pol­ski koń szla­chetny pół­krwi, każda klacz i ogier hodowli zagra­nicz­nej, które pre­ten­dują do uzna­nia w księ­gach stad­nych koni ras sp i wlkp, muszą pocho­dzić od matek wpi­sa­nych do księgi głów­nej. Przepis ten doty­czy rów­nież ogie­rów i kla­czy star­tu­ją­cych w Mistrzostwach Polski Młodych Koni.

Hodowca i Jeździec