Aktualności

Ważne komunikaty związane z Rudawką Rymanowską

14 sierpnia 2014 · Kategoria: Czempionaty, wystawy i pokazy, · Rasa:

W imie­niu Okręgowego Związku Hodowców Koni w Rzeszowie zapra­sza­my do zapo­zna­niem się z waż­ny­mi komu­ni­ka­ta­mi dla wystaw­ców koni uczest­ni­czą­cych w Regionalnym Czempionacie Koni Rasy Huculskiej roz­gry­wa­nym w ramach impre­zy XIV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej w dniach 22 – 24 sierp­nia 2014 r.

 1. Zatwierdzono wykaz ekip i zgło­sze­nia ilo­ścio­we koni do poszcze­gól­nych kon­kur­sów – wg załą­czo­ne­go wyka­zu.
 2. Ze wzglę­du na bar­dzo dużą licz­bę przy­ję­tych osta­tecz­nie ekip i koni pro­si­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych o bez­względ­ny przy­jazd na zawo­dy w pią­tek 22 sierp­nia naj­póź­niej do godz. 15:00. Stajnie otwar­te będą w pią­tek od godz. 10:00!
 3. Tak jak poda­no wcze­śniej w pro­po­zy­cjach zawo­dów most na rze­ce Wisłok przy dojeź­dzie do Rudawki Rymanowskiej jest zamknię­ty! Wyznaczono objazd w bród rze­ki Wisłok zlo­ka­li­zo­wa­ny w bli­skim sąsiedz­twie mostu. W związ­ku z powyż­szym ape­lu­je­my do wszyst­kich ekip aby dojazd na zawo­dy zapla­no­wać odpo­wied­nio wcze­śniej w pią­tek.
  Do cią­gnię­cia przy­czep z koń­mi nale­ży prze­wi­dzieć samo­cho­dy z odpo­wied­nią mocą sil­ni­ka – naj­le­piej tere­no­we!, gdyż wyjazd z bro­du rze­ki po gór­kę może być kło­po­tli­wy. W skraj­nych przy­pad­kach pomo­cą będzie słu­żył cią­gnik z lina­mi.
 4. Przyjmowanie i spraw­dza­nie peł­nej doku­men­ta­cji dla zawod­ni­ków i koni (wyma­ga­nia okre­ślo­ne w pro­po­zy­cjach) odbę­dzie się w pią­tek, w biu­rze zawo­dów w godzi­nach 12:00 – 18:00.
 5. Obowiązkowy prze­gląd wete­ry­na­ryj­ny wszyst­kich koni zgło­szo­nych na zawo­dy odbę­dzie się w pią­tek w godzi­nach 15:30 – 17:30.
 6. Odprawa tech­nicz­na odbę­dzie się o godzi­nie 18:00 (duży namiot). Obecność na odpra­wie, sze­fów ekip i wszyst­kich zawod­ni­ków – obo­wiąz­ko­wa.
 7. Właściciele kla­czy zgło­szo­nych tyl­ko do sobot­nie­go kon­kur­su pró­by dziel­no­ści pro­sze­ni są o zgła­sza­nie zamia­ru wywo­zu koni w sobo­tę po ścież­ce!
 8. Sobotnia oce­na koni na pły­cie (czem­pio­nat hodow­la­ny) roz­pocz­nie się o godzi­nie 8:00 i odby­wać się będzie na dwóch rów­no­le­głych rin­gach na dol­nej pola­nie. Ogiery mają zabez­pie­czo­ne miej­sce w bok­sach, nato­miast kla­cze będą wsta­wia­ne w przy­pad­ku kil­ku ekip po 3 – 2 sztu­ki do jed­ne­go bok­su. Pozostałe konie na sta­no­wi­skach.
 9. Ze wzglę­du na bar­dzo dużą licz­bę koni zgło­szo­nych do kon­kur­su sko­ków przez prze­szko­dy, prze­pro­wa­dzo­na zosta­nie wstęp­na kwa­li­fi­ka­cja. Planowany ter­min kwa­li­fi­ka­cji – sobo­ta, godzi­ny przed­po­łu­dnio­we – gór­na pola­na.
 10. Wszystkich wła­ści­cie­li koni pro­si­my o przy­go­to­wa­nie danych z nume­rem kon­ta w celu spraw­ne­go wypeł­nie­nia for­mu­la­rza na odpra­wie tech­nicz­nej.
 11. Przypominamy rów­nież o zabra­niu na zawo­dy peł­nej doku­men­ta­cji dla zawod­ni­ków i koni.
 12. Brak doku­men­tów lub nie zgło­sze­nie się eki­py na zawo­dy w usta­lo­nym cza­sie spo­wo­du­je wyklu­cze­nie konia/ekipy z zawo­dów!!!
 13. Po zatwier­dze­niu list star­to­wych na odpra­wie nie będzie moż­li­wo­ści zmia­ny koni, ani zawod­ni­ków.
 14. W razie pytań czy wąt­pli­wo­ści pro­szę o kon­takt z Biurem OZHK Rzeszów 17 852 – 74-94.

Wykaz zgło­szo­nych ekip i koni.

Hodowca i Jeździec