Aktualności

Ares najlepszym polskim koniem drugiej części Baltica Tour

18 sierpnia 2014 · Kategoria: Skoki przez przeszkody, Teraz Polskie Konie, · Rasa:

Podobnie jak w ubie­głym tygo­dniu, rów­nież w tym, pod­czas Baltica Tour, został wyty­po­wa­ny i nagro­dzo­ny naj­lep­szy koń pol­skiej hodow­li zawo­dów. Nagrodę przy­zna­no 15-letniemu Aresowi dosia­da­ne­mu przez Wiktorię Wilską.

Ares to ogier szla­chet­nej pół­krwi wyho­do­wa­ny w SK Okoły, po ogie­rze Elvis SF sp od kla­czy Ankara sp/Aloube Z han. Właścicielką konia jest zawod­nicz­ka, któ­ra ode­bra­ła spe­cjal­ną nagro­dę dla naj­lep­sze­go konia zawo­dów z rąk człon­ka zarzą­du Polskiego Związku Hodowców Koni – pana Tomasza Siergieja.

fot. Małgorzata Sieradzan

fot. Małgorzata Sieradzan

fot. Małgorzata Sieradzan

fot. Małgorzata Sieradzan

fot. Małgorzata Sieradzan

fot. Małgorzata Sieradzan

fot. Małgorzata Sieradzan

fot. Małgorzata Sieradzan

fot. Małgorzata Sieradzan

fot. Małgorzata Sieradzan

fot. Małgorzata Sieradzan

fot. Małgorzata Sieradzan

Hodowca i Jeździec